BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szemiot-Trzepałko Dorota (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wyszczuplanie przedsiębiorstw TSL jako element wspomagający system informacyjny
Leaning of the TSL Companies like Assist Element of the Information System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 21, s. 61-70, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
System informacyjny, Społeczeństwo informacyjne
Information system, Information society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Era społeczeństwa informacyjnego, jaką bez wątpienia jest XXI wiek, to również era wzrostu znaczenia usług, w tym także usług z zakresu TSL. Postępująca globalizacja wymusiła na przedsiębiorstwach ciągłe doskonalenie sposobów funkcjonowania, w tym także poszukiwania nowych koncepcji i metod zarządzania. Czerpiąc wiedzę i doświadczenie z szerokiego spektrum produkcyjnego, trawestacja rozwiązań czy koncepcji do usług wydaje się być następstwem naturalnym. Globalna konkurencja, która jest wynikiem nieograniczonego przepływu informacji, spowodowała, że atrakcyjność przedsiębiorstwa TSL jest możliwa jedynie jako elementu całego łańcucha dostaw. Pojedyncze przedsiębiorstwo, nieukładające się w systematyczny łańcuch, nie może spełniać oczekiwań klientów ze względu na oczywiste ograniczenia. W układzie łańcucha dostaw płynny przepływ informacji jest podstawą funkcjonowania i konkurencyjności. Zatem dążenie do pełnych i bieżących informacji płynących z całego otoczenia łańcucha jest konieczna, ale tylko przejrzysty, wyszczuplony układ może dać wartość w postaci czytelnych i niezakłóconych zbędnym szumem przekazów.(abstrakt oryginalny)

Era of the information society, which without doubt, is XXI century, is also era of increase the service meaning, include the service with TSL range. Progressive globalization force on companies continuously perfect of functions way also search the new conceptions and methods of management. Drive knowledge and experience with wide spectrum of production, transfer the solutions or conceptions to service, shall be natural aftereffect. The global competitions, which is effect of unlimited information flow, cause, that attractive of TSL companies is possible only like an element of all supply chain. Individual company, which not belong to systematic chain, can't come up to customers expectations for the sake of obvious expectations. In supply chain system, fluently flow on information is base to exist and competition. Pursuit of full and current information from all environment of supply chain is necessary but only clear, lean system can add the value on legible form and undisturbed of the redundant hum information.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Szewczyk, Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju, Difin, Warszawa 2007, s. 22.
  2. P.F. Borowski, Przedsiębiorstwa XXI wieku, "Europejski Doradca Samorządowy" 2011, nr 2, s. 9.
  3. A. Górnikiewicz, Czynniki wpływające na kształtowanie się rynku przewozów intermodalnych, "Transport i Komunikacja" 2011, nr 1, s. 35.
  4. L. Mindur, Współczesne technologie transportowe, Wyd. ITeE, Radom 2004, s. 418.
  5. A. Bruska, Wpływy logistyki, cz. 3, "Top Logistyk" 2011, nr 2, s. 50.
  6. J. Wronka, Transport kombinowany/intermodalny, Wyd. US, Szczecin 2009, s. 91.
  7. M. Ciesielski, Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009, s. 280.
  8. J.P. Womack, D.T. Jones, Lean thinking - szczupłe myślenie, Wyd. ProdPress, Wrocław 2008, s. 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu