BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drobiński Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Znaczenie instytucji pośrednictwa finansowego w rozwoju społeczeństwa informacyjnego
The Meaning of the Financial Intermediation in Extention of Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 21, s. 139-149, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Instytucje finansowe, Społeczeństwo informacyjne
Financial institutions, Information society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym warunkiem, który powinien być spełniony, aby można było uznać społeczeństwo za informacyjne, jest rozbudowana nowoczesna sieć telekomunikacyjna, która swoim zasięgiem obejmowałaby wszystkich członków społeczeństwa jako odbiorców indywidualnych i jako pracowników. W przypadku rozwoju społeczeństwa informacyjnego jedną z barier rozwoju jest edukacja społeczeństwa. Badania przeprowadzone w Polsce wskazują na sektor usług bankowych i finansowych jako wiodący w rozwoju wykorzystania nowych technologii informatycznych. Pośrednicy finansowi stali się instytucjami wprowadzającymi innowacyjne metody przekazywania, przetwarzania i gromadzenia informacji oraz upowszechniania wiedzy z tym związanej w społeczeństwie. Dla funkcjonowania pośredników finansowych niezbędne stało się wykształcenie u klientów umiejętności bezpiecznego logowania się do systemów bankowych, wykonywania operacji przelewów, zakładania lokat, otwierania, zamykania kont, zatwierdzania transakcji. Ważnym elementem edukacji wykonywanej przez instytucje pośrednictwa finansowego, niezbędnym w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego, stała się edukacja prawna, uczulenie obywateli na niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z nowoczesnych technologii. Klienci dysponując na bieżąco danymi statystycznymi, ocenami eksperckimi mogą podejmować najbardziej racjonalne decyzje dotyczące finansów, z drugiej strony doradcy, pracownicy pośredników finansowych poprzez Internet mają stały kontakt z informacją produktową, centrum obsługi klienta, dostęp do bazy danych. Stworzono doskonale funkcjonującą sieć usług, baz wiedzy, przez co instytucje pośrednictwa finansowego stały się jednym z najważniejszych elementów społeczeństwa informacyjnego.(abstrakt oryginalny)

The basic conditions that must be completed to be consider entire society as the Information Society is modern telecommunications network, which in its range would cover all members of society, as individuals and as employees. In the case of upgrowth of Information Society one of the obstruction is society education. Studies conducted in Poland indicate that the sector of banking and financial, is the leading one in the development of the use of new technologies. Financial intermediaries have become institutions, introducing innovative methods of communicating, processing and information gathering and dissemination of knowledge that come with it in society. For the functioning of financial intermediaries, education has become essential to secure customers' ability to log into the banking systems, operations, transfers, establishment of investment, opening, closing accounts, approve the transaction. An important element of education carried out by financial intermediaries, which is essential in creating an information society has become a legal education, understanding citizens/clients to the dangers associated with the use of modern technology. Customers having up to date statistical data, evaluations and experts evaluations can make more rational decisions about finances, than the other counselors, employees of financial intermediaries over the Internet are in constant contact with product information, customer service center, access to the database. Created perfectly functioning network services, knowledge bases by which financial intermediaries have become one of the most important elements of the creation of information society.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. G. Bliźniuk, J.S. Nowak, Społeczeństwo informacyjne 2005, Wyd. PTI, Katowice 2005, s. 10.
  2. A. Mattelart, M. Mattelart, Teorie komunikacji. Krótkie wprowadzenie, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Kraków 2001, s. 98.
  3. Raport GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych 2006-2010, www.stat.gov.pl/gus/5840_4293_PLK_HTML.htm (1.12.2010).
  4. Raport KBN, Cel i kierunek rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, http://kbn.icm.edu.pl/cele/index1.html (28.11.2000).
  5. K. Waliszewski, Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 120.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu