BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyszkiewicz Rafał (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu)
Tytuł
Kryzys ekonomiczny a przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce
Economical Crisis Versus Businesses in Today's Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 629-649, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys ekologiczny, Gospodarka rynkowa, Wahania koniunkturalne
Ecological crisis, Market economy, Business fluctuations
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Utrwala się powoli idea i koncepcja kryzysu ekonomicznego jako fazy cyklu koniunkturalnego w świadomości decydentów o ponadkrajowych i lokalnych kompetencjach, społeczności oraz przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Można odnieść wrażenie, że sama koncepcja, zasady i sposób realizacji kryzysu jako fazy cyklu koniunkturalnego będącego naturalnym zjawiskiem w gospodarce światowej są ogólnie znane. Jednakże istnieją przesłanki, by postawić tezę, że kryzys ekonomiczny jest zjawiskiem charakterystycznym dla każdego wolnego rynku. W artykule przyjęto, że każda gospodarka, w tym i przedsiębiorstwo, podlega cyklicznym wahaniom. Dzieje się tak zarówno w długim, średnim, jak i krótkim okresie, a niewątpliwie o wiele ważniejszą kwestią jest kryzys ekonomiczny i odpowiedź na pytanie, jakie przyczyny za nim stoją. ( abstrakt oryginalny)

An idea and conception of economical crisis slowly strengthens as a phases of market situation cycles in a decision-makers consciousness of supranational and local competencies, community and representative of various scientific disciplines. You can get a feeling, that the concept itself, principles and ways of realizing the crisis as phases of situation cycles being a natural phenomenon in the world's economy are generally known. But there are favorable circumstances, to make a thesis, that economical crisis is a characteristic happening for every free market. The article assumes, that every free market economy gives up to cyclic hesitancy. It happens in a long, average and short period and definitely a much more important matter is economical crisis and an answer to a question what reasons stand behind all this. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczyk R., Kąsek L., Lubiński M., Marczewski K., Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa 2006.
 2. Czarny B., Czarny E., Bartkowiak E., Rapacki R., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 1998.
 3. Eichengreen B., Towards a New International Financial Architecture, Institute for International Economics, Washington 1998.
 4. Kazimierczak K., Hiperpieniądz, czyli va banque, w: Transformacje, Fundacja Edukacyjna "Transformacje", Warszawa 2009.
 5. Małecki W., Sławiński A., Piasecki R., Żuławska O., Kryzysy walutowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Marciniak S., Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 7. Mikołajewicz Z., Rola państwa w sytuacji globalnego kryzysu, w: Logistyka humanitarna i zarządzanie kryzysowe, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2009.
 8. Mishkin F.S., The economics of money, banking and fi nanial markets, HarperCollins 1995.
 9. Nawrot W., Globalny kryzys fi nansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa 2009.
 10. Orłowski W.M., Kryzys a tendencje wzrostu gospodarczego na świecie, w: Kryzys globalny, Regan Press, Gdańsk 2009.
 11. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 12. Rothbard M.N., Złoto, banki, ludzie - krótka historia pieniądza, Fijor Publishing, Warszawa 2005.
 13. Solarz J.K., Zarządzanie ryzykiem systemu fi nansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 14. Stiglitz J.E., Charlton A., Fair trade. Szansa dla wszystkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 15. Strange S., Casino capitalism, London 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu