BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marchewka Arkadiusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Regionalny program operacyjny województwa zachodniopomorskiego jako instrument wspierający wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu
Regional Operational Programme for the West Pomerania Voivodeship as an Instrument to Support the Increase of Investment Attractiveness of the Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 21, s. 165-174, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Atrakcyjność inwestycyjna, Atrakcyjność regionu
Operational Programme Infrastructure and Environment, Investing attractiveness, Regions attractiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Atrakcyjność inwestycyjna województwa jest ważnym czynnikiem jego rozwoju gospodarczego. W dobie globalizacji i braku barier handlowych regiony muszą być rozwinięte, aby były atrakcyjne pod wieloma względami dla potencjalnych inwestorów. Wśród czynników decydujących o atrakcyjności inwestycyjnej regionów są: dostępność transportu, koszty pracy, wielkość i jakość zasobów pracy, rynek absorpcji, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej, infrastruktura społeczna, poziom bezpieczeństwa publicznego i działalności regionu do inwestorów. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego są ustawiane w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu. W 2011 roku przyznano 139 162 257 zł na współfinansowanie 10 projektów dotyczących tworzenia obszarów inwestycyjnych w województwie zachodniopomorskim. Działania podejmowane w ramach finansowanych projektów były istotnymi czynnikami atrakcyjności inwestycyjnej regionu, takich jak dostępność transportowa i poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej.(abstrakt oryginalny)

Investment attractiveness of the region is an important factor in its economic development. In the era of globalization and the absence of trade barriers, the regions must be developed to be attractive in many aspects for potential investors. Among the factors determining investment attractiveness of regions are: the availability of transport, labor costs, size and quality of labor force, market of the absorption, level of development of economic infrastructure, social infrastructure, level of public safety and activity of the region to investors. The funds of the Regional Operational Programme are set to increase the investment attractiveness of the region. By July 2011, 139 162 257 PLN has been allocated, that allowed to cofinance 10 projects related to creating and enabling investment areas in West Pomerania province. Actions taken under the funded projects were among the factors relevant to the investment attractiveness of the region, such as transport availability and level of development of economic infrastructure.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Gawlikowska-Hueckel, S. Umiński, Ocena konkurencyjności województw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2000, s. 7.
 2. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2005, red. T. Kalinowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2005, s. 9-10.
 3. W. Budrecka, Instytucje otoczenia biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004, s. 5-6.
 4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz. Urz. UE L210/25; zob. także Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, s. 4.
 5. M. Holko, Konwergencja gospodarcza w Unii Europejskiej, w: Fundusze pomocowe Unii Europejskiej, red. M. Sapała-Gazda, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007. 6 Cohesion Policy 2007-13. National Strategic Reference Frameworks, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2007, s. 5.
 6. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, s. 42.
 7. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., Dz.U. 2006 nr 227, poz. 1658.
 8. Portal Funduszy Europejskich, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.funduszeeuropejskie. gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/NSS.aspx (6.07.2011).
 9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, załącznik do uchwały nr 768/11 z dnia 23 maja 2011 r. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
 10. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010, s. 208-211.
 11. Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (wersja 5.5), załącznik do uchwały nr 802/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 maja 2011 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu