BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dominiak Przemysław (Politechnika Wrocławska), Mercik Jacek (Politechnika Wrocławska), Szymańska Agata (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Analiza wybranych metod pomiaru kapitału intelektualnego
Analysis of Selected Methods for Measuring Intellectual Capital of Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 25-38, tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Metody pomiarowe, Ekonomiczna wartość dodana, Wycena aktywów, Wartości niematerialne, Cechy jakościowe
Intellectual capital, Measuring methods, Economic Value Added (EVA), Valuation of assets, Intangible asset, Quality characteristics
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Kapitał intelektualny jest, w ogólności, uznawany za tę składową wartości rynkowej przedsiębiorstwa, która nie zawsze znajduje odzwierciedlenia w jego sprawozdaniach finansowych. W artykule przedstawione zostały wybrane metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw. Autorzy dokonują porównań między tymi metodami wskazując, przede wszystkim, na różnice w składnikach kapitału intelektualnego i w sposobach ich pomiaru, a także na cechy jakościowe, jak: złożoność metod, zastosowalność, wiarygodność itp. (abstrakt oryginalny)

Intellectual capital is, in general, considered as this component of the company's market value which is not always reflected in its financial accounts. The article presents selected methods for measuring intellectual capital of companies. The authors make comparisons between these methods, indicating, primarily, on the differences in intellectual capital elements and in the ways of their measurement as well as on qualitative characteristics, such as: the complexity of the methods, applicability, reliability etc. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Appenzeller D., Wartość kapitału intelektualnego firmy a prognozowanie upadłości [w:] Dittmann P. [red.], Prognozowanie, Prace Naukowe nr 38 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria 24, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 2. Biddle G. C., Bowen R. M., Wallace J. S., Does EVA® beat earnings? Evidence on associations with stock returns and firm values, "Journal of Accounting and Economics", No. 24, 1997.
 3. Bontis N., Assesing Knowledge Assets: A review of the models used to measure intellectual capital, "International Journal of Management Reviews", No. 3, Issue 1, 2001.
 4. Bratnicki M., Strużyna J., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001.
 5. Brooking A., Intellectual Capital: Core Assets for the Third Millennium Enterprise, Thomson Business Press, London 1996.
 6. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 7. Edvinsson L., Malone M. S., Poznaj prawdziwą wartość swojego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 8. Gałązka M., Analiza wrażliwości rynkowej wartości dodanej, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 2, Bydgoszcz 2009.
 9. Gu F., Lev B., Intangible assets: measurement, drivers, usefulness, working paper, Boston University, Boston 2001
 10. Gu F., Lev B., The Valuation of Intangibles for Impairment Tests, 2004, http://ssrn.com/abstract=591656, state on: December 2005.
 11. Hamilton R., An Introduction to Merchandize, Edinburgh 1777 [za:] Biddle G. C., Bowen R. M., Wallace J. S., Does EVA® beat earnings? Evidence on associations with stock returns and firm values, "Journal of Accounting and Economics", No. 24, 1997.
 12. Jacobsen K., Hofman-Bang P., Nordby Jr R., The IC Ratnig™ by Intellectual Capital Sweden, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 6 No. 4, 2001.
 13. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym - koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2002.
 14. Kryński Z., Stańczyk J., Metody pomiaru wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, http://www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt10/17.pdf, s. 229, stan na: 03.11.2009.
 15. Kunasz M., Ogólny zarys koncepcji kapitału ludzkiego [w:] Kopycińska D. [red.], Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003.
 16. Lev B., Seeing is Believening - A Better Approach To Estimating Knowledge Capital, "CFO magazine", April 2000.
 17. Marshall A., Principles of Economics, The Macmillan Press Ltd., London, New York 1890 [za:] Biddle G. C., Bowen R. M., Wallace J. S.: Does EVA® beat earnings? Evidence on associations with stock returns and firm values, "Journal of Accounting and Economics", No. 24, 1997.
 18. Pietruszka-Ortyl A., Kapitał intelektualny wyznacznikiem poziomu zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa [w:] W. Cieśliński [red.], Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, tom 2, Wałbrzych 2002.
 19. Rodov I., Leliaert P., FiMIAM: financial method of intangible assets measurement, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 3., No. 2, 2002.
 20. Skuza B., Zarządzanie kapitałem intelektualnym na przykładzie Grupy Skandia [w:] Wawrzyniak B. [red.], Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 21. Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 22. Sopińska A., Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa [w:] Wachowiak P. [red.], Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 23. Sopińska A., Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.
 24. Stern J., Stewart III G. B., Chew Jr D., The EVA: Financial Management System, "Journal of Applied Corporate Finance" (Journal publisher Stern Stewart Management Services Inc.), Vol. 8, No. 2, 1995.
 25. Stewart T. A., Brain Power. How Intellectual Capital is Becoming America's Most Valuable Asset, Fortune, 03.07.1997 [za:] Dobija D., Możliwości pomiaru kapitału intelektualnego organizacji i jego prezentacji w sprawozdaniach finansowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 553, Kraków 2000.
 26. Stewart T. A., Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, New York, Doubleday-Currency, 1997.
 27. Sullivan Jr P. H., Sullivan Sr P. H., Valuing intangibles companies. An intellectual capital approach, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 1, No. 4, 2000.
 28. Sullivan P. H., Value-Driven Intellectual Capital. How to convert intangible corporate assets into market value, John Wiley & Sons, New York, February 2000.
 29. Sveiby K.-E., Measuring Intangibles and Intellectual Capital - An Emerging First Standard, http://www.sveiby.com/articles/EmergingStandard.html, state on: 30.03.2011.
 30. Sveiby K.-E., Methods of Measuring Intangible Assets, http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm, state on: 27.04.2010.
 31. Sveiby K.-E., The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge Based Assets, Berrett Koehler, San Francisco 1997, http://www.sveiby.com/articles/MeasureIntangibleAssets.html, state on: 25.03.2011.
 32. Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
 33. Wielicki W., Rola kapitału w przedsiębiorstwach agrobiznesu [w:] Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Tom 95, Zeszyt 1, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu