BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiak Krzysztof (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Wykorzystanie sieci wartości podczas analizy przepływu wiedzy
Using Value Networks in Analysis of Knowledge Flow
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 79-89, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Sieci wartości, Koszt kapitału, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Transfer wiedzy, Przepływ wiedzy
Value networks, Capital cost, Creating company's value, Knowledge transfer, Knowledge flows
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Zasoby niematerialne oraz kapitał intelektualny stanowią przedmiot zainteresowania wielu przedstawicieli nauki. Do przykładowych metod wyceny kapitału intelektualnego należą: wskaźnik Q-Tobina, metoda EVA (Economic Value Added), metoda KCE (Knowledge Capital Earnings), metoda VAIC (Value Added Intellectual Coefficient). Metody te jednak nie wyjaśniają, w jaki sposób zasoby niematerialne tworzą wartość. Uzyskanie odpowiedzi na to pytanie jest możliwe dopiero przy zastosowaniu innego podejścia opartego na technice sieci wartości (Value Networks) autorstwa Verny Alee. Sieci te przedstawiają nie tylko transakcje wartości materialnych takich jak: dobra, usługi i dochody, ale również transakcje wartości niematerialnych: wiedzy oraz niematerialnych korzyści. Technikę sieci wartości wykorzystano w trakcie analizy przepływu wiedzy wybranego projektu w firmie farmaceutycznej. (abstrakt oryginalny)

Intangible resources and intellectual capital are the subject of interest of many scientists. There are many different methods of intellectual capital valuation, such as: Tobin's Q index, MV/BV index, EVA (Economic Value Added), KCE (Knowledge Capital Earnings) method, VAIC (Value Added Intellectual Coefficient) model, IC-Rating and Skandia Navigator. None of those methods explains however how the intangibles create value. Finding answer to this question is possible only with a use of a different approach, based on the Value Networks technique of Verna Alee. These networks present not only transactions of tangible values such as: goods, services and incomes, but also transactions of intangible values: knowledge and intangible benefits. The value network technique was used in analysis of knowledge flow of a selected project in a pharmaceutical company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Alee V.:Reconfiguring the Value Network, Journal of Business Strategy, Vol 21, no. 4 2000.
  2. Alee V.: The future of knowledge, Elsevier, Burlinghton 2003.
  3. Mazur-Łukomska K.: Value Networks approach as a tool for intangibles value analysis and amplification capability - case study, Management Zielona Góra 2007.
  4. Mruk H.: Marketing farmaceutyczny i apteczny, wyd. AE, Poznań 2000.
  5. Sobola L., Paluszkiewicz J.O.: Transfer wiedzy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Prace Naukowe nr 35, Zarządzanie wiedzą w Agrobiznesie w warunkach polskiego członkowstwa w Unii Europejskiej.
  6. www.vernaalee.com
  7. www.ekgroup.co.uk/content/tools/holomapping.asp
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu