BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Metody konsolidacji sprawozdań finansowych w analizie finansowej grupy kapitałowej
Methods for Consolidation Analysis of Financial Statements Capital Group
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 131-144, schematy., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Konsolidacja sprawozdań finansowych, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Grupa kapitałowa, Analiza finansowa
Consolidation of financial statements, Consolidated financial statements, Capital group, Financial analysis
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu była charakterystyka metod konsolidacji sprawozdań finansowych i przedstawienie treści skonsolidowanych sprawozdań z uwzględnieniem rodzaju metody konsolidacji. Treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego determinuje sposób oceny sprawozdań i metodologie wskaźników analizy finansowej. Artykuł wskazuje charakterystyczne cechy skonsolidowanych sprawozdań finansowych w zależności od metody konsolidacji. Cechy te powinny być uwzględnione w analizie finansowej grupy kapitałowej. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article was to characterize the methods of consolidation of financial statements and statement of the consolidated taking into account the type of consolidation. The consolidated financial statements determines how the evaluation reports and methodologies for indicators of financial analysis. The article suggests the characteristics of consolidated accounts, depending on the method of consolidation. These features should be included in the financial analysis group. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Braun-Karp L., Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej. Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o rachunkowości od dnia 1 stycznia 2009 roku, Buchalter 27/2008, s. 12-16.
 2. Czerwiński G., Grupa kapitałowa i jej skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Rachunkowość nr 10/2008.
 3. Helin A., Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe jednostek powiązanych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2009.
 4. Kolesnik K., Zmiany w sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych. Nowe rozporządzenie konsolidacyjne, Buchalter nr 51/52 2008.
 5. Konsolidacja sprawozdań finansowych jednostek tworzących grupę kapitałową, Zeszyt Specjalny nr 2 (dodatek do "SFK" nr 28-29/99).
 6. Mazur M., Konsolidacja sprawozdań finansowych jednostek krajowych i zagranicznych, Serwis Finanse-Rachunkowość nr 23 (321).
 7. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Analiza finansowa grupy kapitałowej, w: Efektywność. Wymiary, uwarunkowania, wyzwania, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociech, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, WrocławŁódź 2010.
 8. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Źródła finansowania działalności w grupie kapitałowej, w: Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, red. W. Janasz, Zeszyty Naukowe nr 629, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 21, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 9. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Kapitał mniejszości w zarządzaniu przedsiębiorstwem złożonym, w: Zarządzanie finansami. Teoria i praktyka, red. W. Pluta, B. Bernaś, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2011 (praca w druku).
 10. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Analiza wskaźnikowa działalności grupy kapitałowej - nowe podejście, Przegląd Organizacji, (zgłoszony do druku).
 11. Raciński A., Problemy związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Monitor Rachunkowości i Finansów, nr 3/2005.
 12. Rak J., Turyn J., Rachunkowość i finanse grupy kapitałowej, Difin, Warszawa 2004.
 13. Sprawozdanie finansowe jednostki po zmianach ustawy o rachunkowości od dnia 1 stycznia 2009 roku, Buchalter 24/2008.
 14. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 15. Wędzki D., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstw - kto, jakie, gdzie i kiedy składa, Rachunkowość nr 1/2007.
 16. Zmiany w ustawie o rachunkowości. Nowe definicje od dnia 1 stycznia 2009 roku, Buchalter 19/2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu