BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strojek-Filus Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Odpisy z tytułu utraty wartości firmy a polityka bilansowa grupy kapitałowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Impairment Losses of Goodwill in Accounting Policy of Capital Group in Consolidated Financial Reports
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 213-226, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Polityka bilansowa, Grupa kapitałowa, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Enterprise value, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard, Balance sheets policy, Capital group, Consolidated financial statements
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule przedstawiono specyfikę wartości firmy konsolidacyjnej jako szczególnego pod względem wyceny składnika majątku grupy kapitałowej. Poddano analizie problem wykorzystywania tych odpisów do wpływania na wynik finansowy i wartość aktywów grupy kapitałowej prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Przedstawiono wnioski z badań empirycznych w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Article presents goodwill on consolidation as a particular element of capital group assets. Treatment of impairment losses of goodwill as financial instrument in accounting policy (to influence on valuation of financial results and assets of capital group presented in the consolidated financial reports) was analysed. Paper also indicates results of researchs concerned with this problem. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Alexander D., Arche S.: Goodwill and the difference arising on first consolidation, "The European Accounting Review" 5, 1996.
  2. Ignatowski R. : Czym jest wartość firmy, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP", nr 21, Warszawa 1992.
  3. Kamela-Sowińska A.: Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
  4. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 4 "Utrata wartości aktywów", Uchwała nr 6/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26 czerwca 2007 r.
  5. Piosik A.: Determinanty przeprowadzania odpisów z tytułu utraty wartości firmy za lata 2007-2008 na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie [w] System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, pod red. I. Sobańskiej i P. Kabalskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
  6. Rozporządzenie z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, Dz. U. z 2009 r. Nr 169.
  7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie nr 1126/2008 przyjmujące określone MSR zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 27.
  8. Strojek-Filus M.: Wpływ różnicy konsolidacyjnej na ocenę sytuacji finansowej i majątkowej grupy kapitałowej [w] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu, pod red. E. Urbańczyka, Zeszyty Naukowe uniwersytetu Szczecińskiego nr 635, Szczecin 2010.
  9. Strojek-Filus M.: Badania własne indywidualne: Wartość firmy z konsolidacji w ocenie sytuacji finansowej grupy kapitałowej na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach , Katowice 2010.
  10. Ustawa z dnia 29 września o rachunkowości; tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r., Dz. U. Nr 152, poz. 1223.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu