BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik Marcin (Uniwersytet Łódzki), Tobiasz-Lis Paulina (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Funkcjonalne i społeczne problemy integracji metropolitalnej : przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
The Functioning and Social Problems of Metropolitan Integration : Based on the Metropolitan Area of Łódź
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2010, t. 245, s. 95-113, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Metropolia i jej region
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Obszar metropolitalny, Zarządzanie miastem
Social economic development, Metropolitan area, City management
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Łódzki Obszar Metropolitalny
Lodz Metropolitan Area
Abstrakt
Przekonanie o kluczowej roli obszarów metropolitalnych w rozwoju społeczno- gospodarczym jest jednym z najważniejszych paradygmatów rozwoju społecznego w okresie globalizacji. Wśród wielu problemów, które wiążą się z metropolizacją przestrzeni, istotnym zagadnieniem jest rozpoznanie i wyjaśnienie pewnych procesów społecznych i ekonomicznych łącznie z ich przestrzennymi uwarunkowaniami prowadzącymi z jednej strony do integracji obszaru metropolitalnego, z drugiej zaś do powstawania pewnych dywersyfikacji. Problem ten został podjęty w projekcie finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008-2010) pt. "Procesy integracji i dezintegracji w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym" realizowanym przez specjalistów z zakresu gospodarki przestrzennej i geografii społeczno-ekonomicznej. W opracowaniu przedstawiono cześć wyników badań prowadzonych przez geografów m.in. w zakresie zróżnicowania funkcjonalno-przestrzennego systemu osadniczego ŁOM, identyfikacji terytorialnej mieszkańców na wybranych obszarach ŁOM oraz postrzeganiu ŁOM przez osoby bezpośrednio związane z procesami zarządzania i administrowania regionem, a także przez mieszkańców. (fragment tekstu)

The conviction that metropolitan areas are of vital importance for the socio-economic development is one of the major paradigms of social development in the era of globalization. Among numerous problems associated with spatial metropolization there is the recognition of certain social and economic processes together with their spatial conditions. On the one hand, these conditions lead to the integration of metropolitan areas, but on the other, they may cause some diversification. According to the results of a few selected studies conducted on Łódź Metropolitan Area (Łódzki Obszar Metropolitalny), there has been a significant change in the role of an agglomeration and its location in the settlement system. Metropolitan integration takes place at the functional-spatial level, however, it is much more complex than it used to be before 1990. Disintegration, on the other hand, results from the autonomization of the settlement sub-systems of agglomerations, which occurs mainly due to the functioning of the local self-government and the renaissance of localism (the restoration of local identity). Local communities exhibit great commitment to their local communities, and as regards Łódź, this city is perceived, in terms of functional (practical) criteria, much more as a place where services are offered rather than a labor market. Furthermore, there is also a discrepancy between the image of Łódź as a metropolitan center (constructed primarily from the perspective of the center) and the public understanding of the concept of a metropolis and metropolization, including the management and administration of the region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aglomeracje miejskie w 1983r., GUS, Warszawa
  2. Kaczmarek T., Mikuła Ł., 2007. Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  3. Markowski T., Marszał T. (red.), 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
  4. Suliborski A., 2001, Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia empiryczno-teoretyczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
  5. Uchwała nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie przyjęcia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi"
  6. Uchwała nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia "Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego"
  7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU nr 80, poz. 717.
  8. Uchwała nr IX/155/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia programu pn. "Strategia rozwoju klastra w Łodzi na lata 2007-2015"
  9. Projekt Ustawy o rozwoju miast, centrach rozwoju regionalnego i obszarach metropolitalnych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, www.mswia.gov.pl (18.06.2010).
  10. Projekt "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi", Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, http://www.mpu.lodz.pl (18.06.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/529
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu