BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołkonowski Jarosław (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Zróżnicowanie dochodowe na Litwie w latach 2000-2011 : wybrane zagadnienia
Income Differences in Lithuania in 2000/2011 : Selected Issues
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/2, s. 135-158, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Budżet gospodarstwa domowego, Dochody ludności, Wydatki gospodarstw domowych, Poziom życia
Budgets of households, People's income, Household expenditures, Living standard
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Litwa
Lithuania
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie zróżnicowania dochodowego na Litwie w okresie 2000-2011 oraz prześledzenie trendu zmian tego zjawiska. W okresie 2000-2011 metodyka badań zróżnicowania dochodowego (badania dotyczące budżetów gospodarstw domowych prowadził Departament Statystyki przy rządzie Republiki Litewskiej) uległa zmianie. W początkowym okresie - lata 2000-2008 - badano średnie wydatki członka gospodarstwa domowego, grupując te dane metodą decyli. W późniejszym okresie badano dochody gospodarstw domowych za pomocą kwintyli. Jak wynika z danych oraz dokonanych analiz przedstawionych w artykule, zróżnicowanie dochodowe na Litwie w badanym okresie podlegała zmianom, ale było ono znacznie wyższe niż średnia UE-27. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to analyse differences in income in Lithuania during 2000-2011, and to study the trends of change of the phenomenon. In the period 2000-2011, research methods of studying income diversity changed (surveys on household budgets were conducted by the Department of Statistics assigned to the Government of the Republic of Lithuania). At the beginning of the studied period - in 2000-2008 - the average expenses of a household member were studied by grouping the data using the method of deciles. Later, household incomes were studied using quintiles. The data and the analyses presented in the article show that income diversification in Lithuania during the studied period changed, but it was much higher than the average of the EU-27. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Departament Statystyki Litwy, http://www.stat.gov.lt/ [dostęp: 30.10.2012].
 2. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ [dostęp: 30.10.2012].
 3. Kowalak T., 2000, Polityka społeczna Wybrane zagadnienia (Zarys wykładu), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 4. Lietuvos Statistikos Metrastis Statistical Yearbook of Lithuania 2000, Wydawnictwo Statistikos Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes, Vilnius 2000.
 5. Lietuvos Statistikos Metrastis Statistical Yearbook of Lithuania 2001, Wydawnictwo Statistikos Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes, Vilnius 2001.
 6. Lietuvos Statistikos Metrastis Statistical Yearbook of Lithuania 2002, Wydawnictwo Statistikos Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes, Vilnius 2002.
 7. Lietuvos Statistikos Metrastis Statistical Yearbook of Lithuania 2003, Wydawnictwo Statistikos Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes, Vilnius 2003.
 8. Lietuvos Statistikos Metrastis Statistical Yearbook of Lithuania 2004, Wydawnictwo Statistikos Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes, Vilnius 2004.
 9. Lietuvos Statistikos Metrastis Statistical Yearbook of Lithuania 2005, Wydawnictwo Statistikos Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes, Vilnius 2005.
 10. Lietuvos Statistikos Metrastis Statistical Yearbook of Lithuania 2006, Wydawnictwo Statistikos Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes, Vilnius 2006.
 11. Lietuvos Statistikos Metrastis Statistical Yearbook of Lithuania 2007, Wydawnictwo Statistikos Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes, Vilnius 2007.
 12. Lietuvos Statistikos Metrastis Statistical Yearbook of Lithuania 2008, Wydawnictwo Statistikos Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes, Vilnius 2008.
 13. Lietuvos Statistikos Metrastis Statistical Yearbook of Lithuania 2009, Wydawnictwo Statistikos Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes, Vilnius 2009.
 14. Lietuvos Statistikos Metrastis Statistical Yearbook of Lithuania 2010, Wydawnictwo Statistikos Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes, Vilnius 2010.
 15. Lietuvos Statistikos Metrastis Statistical Yearbook of Lithuania 2011, Wydawnictwo Statistikos Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes, Vilnius 2011.
 16. Meredyk K., 2007, Ekonomia ogólna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 17. Mamu ukiu biudzetai 2006. Household budget, Wydawnictwo Statistikos Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes, Vilnius 2007.
 18. Mamu ukiu biudzetai 2007. Household budget, Wydawnictwo Statistikos Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes, Vilnius 2008.
 19. Mamu ukiu biudzetai 2008. Household budget, Wydawnictwo Statistikos Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes, Vilnius 2009.
 20. Pismo z Departamentu Statystyki Litwy nr 00003502 z dnia 29 grudnia 2012 roku informujące, że dane dotyczące dochodów gospodarstw domowych za rok 2011 zostaną przedstawione w połowie 2013 roku (w posiadaniu autora).
 21. Uchwała nr 306 rządu RL z dnia 21.03.2012 o zmianie Uchwały nr 1309 rządu RL z dnia 5.10.1995 roku "o badaniach dochodów i wydatków gospodarstw domowych", http:// www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420569 [dostęp: 30.10.2012].
 22. Uchwała nr 538 rządu RL z 5 czerwca 2008 roku "o wspieranych przez państwo wielkościach dochodu", http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=321822&p _query=&p_tr2=2 [dostęp: 30.10.2012].
 23. Uchwała nr 1309 rządu RL z dnia 5 października 1995 roku "o badaniach dochodów i wydatków gospodarstw domowych", http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.show- doc_l?p_id=21392&p_query=&p_tr2=2 [dostęp: 30.10.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu