BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janeta Agnieszka (Politechnika Opolska)
Tytuł
Obligacje komunalne jako instrument finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego
Municipal Bonds as a Financing Instrument for Local and Regional Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 236-246, tab., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Rynek Catalyst, Rozwój lokalny, Rozwój regionalny, Obligacje komunalne
Catalyst market, Local development, Regional development, Communal bonds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Aktywne wspieranie działań prorozwojowych w ujęciu lokalnym i regionalnym wymaga dysponowania przez władze samorządowe odpowiednim kapitałem finansowym. W obliczu rosnących oczekiwań społeczeństwa w zakresie realizacji przez samorządy zadań publicznych środki budżetowe JST okazują się często niewystarczające. Poszukiwanie możliwości pozyskania zewnętrznych zasileń staje się zatem koniecznością w procesie urzeczywistniania inicjatyw prorozwojowych oraz zwiększania szans inwestycyjnych samorządów terytorialnych. W artykule przedstawiono istotę obligacji jako źródła finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Wskazano również na możliwości emisji obligacji z punktu widzenia ograniczeń prawnych w zakresie zadłużania się JST. Ponadto zaprezentowano rynek Catalyst jako platformę obrotu omawianymi instrumentami.(abstrakt oryginalny)

Active support of pro-development activities in local and regional aspect requires the disposal of the relevant financial capital by local authorities. In the face of rising of public expectations in the area of delivery of public services by local governments, budget sources often appear to be insufficient. Exploring the possibilities of obtaining external financing sources becomes a necessity in the process of the realization of pro-development initiatives and increasing of investment opportunities of local governments. The article presents the essence of the municipal bonds as a source of financing of local and regional development. It also indicates possibilities of the municipal bond issue from the standpoint of legal restrictions on indebtedness of local governments. In addition, it presents the Catalyst market as a trading platform of aforementioned instruments.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak J., Wykorzystywanie długu komunalnego jako instrumentu polityki rozwojowej w samorządach po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, t. I, Zeszyty Naukowe nr 426, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 2. Antkiewicz S., Polski rynek obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 3. Biuletyn statystyczny Catalyst z lat: 2009, 2010 i 2011, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa.
 4. Filipiak B., Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa 2011.
 5. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 6. Huczek S., Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje komunalne na Catalyst, GPW, Warszawa 2010.
 7. Jastrzębska M., Ograniczenia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle spełnienia przez Polskę kryteriów fiskalnych konwergencji, "Finanse Komunalne" 2009, nr 4.
 8. Kańduła S., Urbaniak J., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie zmian ustawowych (przypadek Łodzi), [w:] E. Urbańczyk (red.), Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2010.
 9. Kosiedorowski W., Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego, [w:] W. Kosiedorowski, Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Dom Organizatora, Toruń 2001.
 10. Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R., Słownik rozwoju regionalnego, PARR, Warszawa 2001.
 11. Misterek W., Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2009.
 12. Noworól A., Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 13. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r., NBP, Warszawa 2011.
 14. Skuza S., Bariery w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego cz. I i II, "Bank i Kredyt" 2/2003 i 3/2003, NBP, Warszawa 2003.
 15. Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego 2011 r., Krajowa Rada RIO, Warszawa 2012.
 16. Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 17. Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, DzU 1995, nr 83, poz. 420, z późn. zm.
 18. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 19. Wiśniewski M., Ocena zdolności kredytowej gminy, Difin, Warszawa 2011.
 20. Woś B., Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu