BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mosionek-Schweda Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Fundusze strukturalne w latach 2007-2013 jako źródło finansowania polskich przedsiębiorstw
Structural Funds in 2007-2013 as a Source of Financing for Polish Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 487-503, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Źródła finansowania, Fundusze strukturalne, Fundusze unijne
Source of financing, Structural funds, EU funds
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Fundusze unijne wspierają rozwój oraz przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce od 1990 roku, kiedy państwa Wspólnoty Europejskiej stworzyły przedakcesyjny program Phare. Po akcesji do Unii Europejskiej w maju 2004 roku Polska uzyskała dostęp do wszystkich funduszy pomocowych, w tym funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności, które należą do instrumentów realizacji unijnej polityki spójności, mającej na celu wyrównanie rozwoju 271 regionów UE. W obecnym programowaniu, w latach 2007-2013, Unia Europejska przeznaczyła rekordową kwotę 347,4 mld euro na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego w regionach i tworzenia nowych miejsc pracy. Prawie 20% tej kwoty otrzymają polscy beneficjenci, w tym również przedsiębiorstwa. W artykule przedstawione zostaną możliwości współfinansowania działalności przedsiębiorstw w drodze pozyskania dotacji unijnych oraz zainteresowanie przedsiębiorstw tą formą finansowania na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. (abstrakt oryginalny)

European Union funds have supported the development and socio-economic changes in Poland since 1990, when members of the European Community created pre-accession program, called Phare. After accession to the European Union in May 2004, Poland was granted access to all funds, including the Structural Funds and the Cohesion Fund, which are the instruments of EU cohesion policy, to compensate the development of the EU's 271 regions. In the current programming period 2007-2013, the European Union has allocated record sum amounted to 347.4 billion euro to promote economic growth in the regions and create new vacancies. Almost 20% of this amount will receive Polish beneficiaries, including enterprises. The article presents the possibility of co-financing of entrepreneurial activity by obtaining EU subsidies and companies' interest in this form of financing as an example of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cohesion Policy 2007-2013: Indicative Financial Allocations, http://ec.europa.eu.
 2. Dane udostępnione przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 3. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 roku, GUS, Warszawa 2010.
 4. Eurostat Statistical Books, Europe in figures, Eurostatyearbook 2010.
 5. European Union Support Programmes for SMEs. An overview of the main funding opportunities available to European SMEs, November 2008, Komisja Europejska.
 6. Jankowska A., Fundusze Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 7. Łapiński J., Zarejestrowane i aktywne MSP w latach 2008-2009, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa 2010.
 8. Mikołajczyk B., Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin Sp. z o.o., Warszawa 2007.
 9. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 10. Phare, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, http://www.dsc.kprm.gov.pl (29.04.2011).
 11. Praca na rzecz regionów. Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007-2013, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Komisja Europejska, styczeń 2008.
 12. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 13. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 14. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007- 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 15. Przewodnik po źródłach finansowania z Funduszy Europejskich, MRR, Warszawa 2005.
 16. Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2008, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2008.
 17. Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w czasie spowolnienia gospodarczego, wyniki badania PKPP Lewiatan przeprowadzonego w dniach 16-24 kwietnia 2009 roku wśród 515 przedsiębiorstw, http://pkpplewiatan.pl (20.04.2011).
 18. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
 19. Talar M., Wasilewska M., Węcławska D., Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, pod red. A. Wilmańskiej, Radom 2010.
 20. Wieloletni harmonogram konkursów RPO WK-P 2007-2013, stan z 7 kwietnia 2011 r.
 21. Zakrzewski R., Udział małych i średnich przedsiębiorstw w wytwarzaniu PKB i wartości dodanej brutto, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, PARP, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu