BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aspadarec Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Fundusze sovereign wealth jako specyfi czne narzędzie finansów : Studium przypadku National Welfare Fund
SWF as Specific Finance Tool - NWF Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 31, s. 7-18, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Państwowy fundusz majątkowy
Investment funds, Sovereign wealth fund
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W niniejszym artykule zostanie omówiona geneza i rozwój tych funduszy oraz podjęte zostaną rozważania nad ich innowacyjnością oraz potencjałem pod względem kształtowa­nia polityki ekonomicznej państwa. Fundusze soverelgn wealth mogą być ważnym innowacyjnym narzędziem kształtowania polityki ekonomicznej państwa z uwagi na ich specyficzną struk­turę, pod pewnymi względami podobną do funduszy hedge. Ich poszczególne funkcje mogą być jednak wypełniane przez istniejące do tej pory wehikuły (na przykład banki centralne). (skrócony abstrakt oryginalny)

The following paper is describing the beginning and expansion of them from micro and macroeconomical point of view with some monetarist aspects as well as analyzing their (SWFs') innovativeness and potential for state's economical policy. The article contains a case study as well: sovereign wealth funds in Russian Federation. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Agencja RIA Novosti, Russias reserve fund..., http://en.rian.ru/russia/20090915/156140 392.html.
 2. Balin B.J., Sovereign Wealth Funds: A CriticalAnalysis (Fundusze sovereign wealth. Ana­liza krytyczna), https://jscholarship.library.jhu.edU/bitstream/handle/l774.2/32826/ Sovereign%20Wealth%20Funds%20A%20Critical%20Analysis%20032008.pdf.
 3. Das U.S., Yinąiu Lu, Mulder Ch. and Sy A., Setting up a Sovereign Wealth Fund: Some Policy and Operational Considerations (Zakładanie fixnduszu sovereign wealth. Rozważania regulacyjne i operacyjne). Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Departament Monetarystyki i Rynków Kapitałowych, sierpień 2009, http://www. imf.org/extemal/pubs/ft/wp/2009/wp09179.pdf.
 4. Davidson S., Do sovereign wealth fiinds make economic or political decisions? (Czy fundusze sovereign wealth podejmują decyzje ekonomiczne czy polityczne?), Australia's Open Investment Futurę (Przyszłość Otwartych Inwestycji Australii), grudzień 2008, http://www.ipa.org.au/library/publication/1229472014_document_davidson_ swf_cover.pdf.
 5. Gerlach S., Smets F., Contagious speculative attacks (Zakaźne ataki spekulacyjne), wrzesień 2004, http://www.bis.org/publ/work22.pdf.
 6. Gieve J., Sovereign wealth fitnds and global imbalances (Fundusze sovereign wealth a nierównowaga globalna), przemówienie wygłoszone na Sovereign Wealth Mana­gement Conference (Konferencja Zarządzania Bogactwem Państwa) w Londynie, 14 marca 2008, http://www.bis.org/review/r080319d.pdf.
 7. http://www.ml.com/index.asp?id=7695_7696_8149_74412_82725_83576; http://www. imforg/extemal/pubs/ft/survey/so/2008/POL03408A.htm.
 8. http://www.swfinstitute.org/fund/russia.php.
 9. http://www.swfinstitute.org/funds.php.
 10. http://www.swfinstitute.org/funds.php.
 11. http://wwwl.minfin.ru/en/stabfund.
 12. https://www.uzh.ch/isb//studium/fs09/pdf//3644_presentation_4_swfpdf.
 13. Informator ekonomiczny Banku Rezerwy Federalnej w San Francisco, 26 listopada 1999, http://www.frbsforg/econrsrch/wklyltr/wklyltr99/el99-36.html.
 14. Novey Ch., Christian Noyer: Foreign reserve accumulation - some systemie implications (Akumulacja rezerw walutowych - niektóre implikacje systemowe), przemówienie na globalnym seminarium w Salzburgu, 1 paździemika 2007, http://www.bis.org/ review/r071024a.pdf
 15. Rozanov A., Who Holds The WealthOfNations?(Ktoprzechowujebogactwobarodów?),arty­kuł po raz pierwszy ukazał się w "Central Banking Journal" ("Czasopismo Bankowości Centralnej"), http://www.docstoc.com/docs/8086792/Who-Holds-The-Wealth.
 16. Stefanini F., Investment strategies of hedge funds, Wiley Finance 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu