BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płókarz Rafał (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Bankowe bonusy w systemie zarządzania przez cele (MbO) - założenia a realizacja : ograniczenia w ramach zarządzania ryzykiem systemowym
Bankers' Bonuses in the Management by Objectives (MbO) System - Principles and Implementation : Restrictive Measures within Systemic Risk Management
Źródło
Problemy Zarządzania, 2012, vol. 10, nr 4 (39), t. 1, s. 92-111, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko i normy ostrożnościowe w systemie finansowym
Słowa kluczowe
Ryzyko systemowe, Zarządzanie ryzykiem, Premia, Formy wynagradzania, Banki, Motywowanie pracowników
Systemic risk, Risk management, Bonus, Forms of remuneration, Banks, Motivating employees
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Bank BPH
Abstrakt
Artykuł prezentuje zagadnienie nowego podejścia do tzw. bonusów bankowych w świetle najnowszych regulacji unijnych i polskich. W ostatnich latach na rynkach finansowych dochodziło do wielu patologii w zakresie wynagradzania menedżerów bankowych. Nowe regulacje mają stanowić remedium na negatywne zjawiska, ale niestety niosą ze sobą pewne ryzyko i pozostawiają jeszcze wiele pytań, na które odpowiedzi udzieli praktyka gospodarcza. Autor analizuje, na przykładzie jednego z dużych polskich banków, jak w praktyce funkcjonuje system wynagradzania menedżerów poprzez bonusy, które zazwyczaj są elementem składowym systemu zarządzania przez cele (tzw. MbO). Ze swojej wieloletniej menedżerskiej praktyki w polskich i zagranicznych bankach oraz praktyki nadzorczej w jednym z domów maklerskich autor wyciąga krytyczne wnioski empiryczne dotyczące efektywności procedur MbO i bonusów, nie podważając jednak krótko- i średnioterminowej skuteczności systemu. (abstrakt oryginalny)

The essay outlines a new approach towards bankers' bonuses in the light of the recent EU and Polish regulations. There was a lot of abuse in bank management remunerations last years in financial markets. New regulations should challenge negative phenomenon but at the same time they also bear some risks and leave some questions unanswered. The author analyses an example of one of the largest Polish banks, which implemented the system of bonuses within the Management by Objectives (MbO) system. Drawing from a long financier's experience the author empirically shows the imperfection of the MbO application, but not undermining the overall efficiency of undertaken measures in the short and in the long run. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BPH 2005. Pismo Okólne nr 142/PBD/2005 Wiceprezesa Zarządu Banku BPH Zarządzającego Pionem Bankowości Detalicznej z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie: procesu zarządzania przez cele (MbO - Management by Objectives) w Pionie Bankowości Detalicznej.
 2. Chudzyńska-Stępień, N. 2011. Większe bonusy w TFI. Rzeczpospolita, 4.01.2011.
 3. Curtin, J.L. 2009. Values-Exchange Leadership®: Using Management by Objectives Performance Appraisals to Improve Performance. Leadership Review, nr 9, s. 66-79, www.leadershipreview.org/2009fall/article1.pdf, odczyt: 20.08.2012.
 4. Drucker, P.F. 1994. Praktyka zarządzania, Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapi-tałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 14 grudnia 2010 r., L 329.
 6. Sparrow, A. i J. Treanor 2012. Executive line up to waive bonuses as politicians scramble for credit. The Guardian, www.guardian.co.uk/business/2012/feb/10/executive-bonuses-shrink-political-scramble?INTCMP=ILCNETTXT3487, odczyt: 10.06.2012.
 7. Hałas-Krawczyk, A. 2011. Kosztowne regulowanie płac finansistów. Gazeta Giełdy - Parkiet, 15.10.2011.
 8. IMF 2010. A Fair and Substantial Contribution by the Financial Sector. Interim report for the G-20, International Monetary Fund, www.imf.org/external/np/g20/pdf/062710b. pdf, odczyt: 1.12.2011.
 9. Komisja Nadzoru Finansowego 2011. Uchwała nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składowych wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.
 10. Minister Finansów 2011. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników wyna¬grodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze, Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1569.
 11. Reinfuss, R. 2009. MbO - prosta i skuteczna technika zarządzania Twoją firmą, Gliwice: Helion.
 12. Sedlak & Sedlak 2012. Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2011 roku, raport.
 13. Skuza, S. 2011. Propozycje opodatkowania sektora finansowego w Polsce w kontekście działań pokryzysowych, w: Zarządzanie wartością instytucji finansowych, s. 59-69, Sopot: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/5/2011.
 14. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. z 2011 r. Nr 131, poz. 763.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.39.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu