BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Depa Sylwia
Tytuł
Kwalifikowalność kosztów w projektach dofinansowanych ze środków UE
Cost Eligibility of the EU Projects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 95-111, Tab., bibliogr. poz. 5
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Audyt wewnętrzny, Ewidencja księgowa
Accounting, Internal audit, Accounting records
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Z początkiem 2007 r. rozpoczął się kolejny siedmioletni okres realizacji polityki spójności z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej, w trakcie którego Polska będzie największym beneficjentem pomocy unijnej. Warunkiem jej otrzymania w pełnej wysokości jest wykorzystywanie poszczególnych transz we właściwym tempie i we właściwy sposób. Należy mieć nadzieję, że wcześniejszy okres umożliwił polskim beneficjentom pozyskanie wystarczającego doświadczenia, aby w pełni wykorzystać ten jakże szeroki wachlarz pomocy. Właściwe zarządzanie projektem wymaga sprawnej kontroli wewnętrznej wykonywanej przez wyspecjalizowane komórki, ale również kontroli bieżącej wykonywanej przez jednostkę zarządzającą projektu poprzez stały monitoring wysokości poniesionych kosztów w aspekcie ich limitów w poszczególnych kategoriach budżetowych oraz wysokości kursów wymiany walut w przypadku kontraktowania budżetu w EUR. Jednostka zarządzająca projektu powinna pamiętać, że sama merytorycznie poprawna realizacja projektu nie gwarantuje sukcesu, czyli rozliczenia dotacji i otrzymania zakontraktowanych środków. (abstrakt oryginalny)

In 2007, another seven-year-period of implementing cohesion policy within Structural Funds was launched. During this financing period, Poland will be the biggest beneficiary of the UE funds. However, to receive the full amount of the funds presumed one should report and use periodical payments in proper time and keep good dynamics of the funds consumption. Hopefully, Polish beneficiaries managed to collect enough experience from the previous period for maximum consumption of available funds. Efficient project management requires internal control done by specialized units but also current control, including cost/expenditure and currency exchange rates monitoring, done regularly by the management unit. The management unit should bear in mind that project executed according to the provisions of the contract does not guarantee a success which is receiving the total amount of the funds granted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003. Dz. U. L 072.
  2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Dz.U. L 371.
  3. Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, wersja 3.0. Szczecin, 2008.
  4. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2008.
  5. Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu