BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczuk Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Wartość bilansowa przedsiębiorstwa - dylematy wyceny w rachunkowości
Book Value of Company - Evaluation Dilemmas in Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 141-151, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Pomiar i wycena w rachunkowości, Wartość przedsiębiorstwa, Wycena aktywów, Sprawozdanie finansowe
Accounting, Measurement and valuation in accounting, Enterprise value, Valuation of assets, Financial statements
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Pomiar ekonomiczny dokonywany za pomocą narzędzi rachunkowości, staje się współcześnie procesem coraz bardziej złożonym. Wynika to między innymi z tego, że nie istnieją bezdyskusyjne metody i techniki wyceny aktywów. Przedsiębiorstwa stawiane są wiec przed dylematem ich wyboru. Nie może on być przypadkowy, gdyż przyjęty model wyceny bilansowej aktywów kształtuje wartość bilansową przedsiębiorstwa. W praktyce, problem wyboru metod wyceny aktywów, niewątpliwie należy analizować w aspekcie roli, jaką mają odgrywać sprawozdania finansowe. Jeżeli mają one dostarczać informacji użytecznych do podejmowania decyzji przez interesariuszy, z pewnością powinny wychodzić poza ramy wycen w wartościach historycznych. (abstrakt oryginalny)

At present, economic measurement made with tools of accounting becomes more and more complex process. It results among other things from the fact that there are not unquestioned methods and techniques of assets evaluation. Thus companies face a dilemma to chose them. The choice cannot be random, because the adopted model of assets evaluation shapes a book value of a company. In practice, a problem of choice of assets evaluation methods should be undoubtedly analysed in the aspect of the role of financial statements. If they are to provide useful information in taking decisions by stakeholders, they certainly should extend the scope of evaluation in historical values. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerny J.: Rachunkowość w cyklu życia przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 2. Hendriksen E., Van Breda M.: Teoria rachunkowości. PWN, Warszawa 2002.
 3. Jaruga A.: Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości. W: Współczesne problemy rachunkowości. Red. A. Jaruga. PWE, Warszawa 1991.
 4. Kabalski P.: Model kosztu a model przeszacowania do wyceny rzeczowego majątku trwałego - wybrane dylematy teoretyczne i praktyczne. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2008, nr  42 (98).
 5. Mazur A.: Wartość godziwa w przewidywaniu kryzysu jednostki gospodarczej. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2006, nr 33/89.
 6. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej 2007. T. I i II. SKwP, IASB, Warszawa- Londyn 2007.
 7. Micherda B.: Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego. Difin, Warszawa 2006.
 8. Propozycje podniesienia jakości ujawnionych informacji dotyczących instrumentów finansowych. "Biuletyn MSSF" 2008, nr 10.
 9. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2006. Red. E. Walińska. T. I. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 10. Samelak J.: Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004.
 11. Surdykowski S.: Wycena w środowisku nowej ekonomii - wartość księgowa kontra wartość rynkowa. Prace Naukowe Akademii Ekonomiczne we Wrocławiu, nr 911, Wrocław 2001.
 12. Walińska E., Urbanek P.: Wartość bilansowa przedsiębiorstwa - miara tylko księgowa czy nośnik wartości dla inwestora. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału. Red. J. Bieliński. CeDeWu, Warszawa 2004.
 13. Zmiany do MSR 39 i MSSF 7 - reklasyfikacja aktywów finansowych. "Biuletyn MSSF" 2008, nr  08.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu