BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radawiecka Ewa (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Problemy identyfikacji i wyceny know-how
Know-How Identification and Valuation Problems
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 183-193, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Wartości niematerialne, Wycena, Know-how
Intangible asset, Valuation, Know-how
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Know-how to składnik aktywów, który nie posiada postaci materialnej. Obejmuje wiedzę i doświadczenia o charakterze poufnym. Według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i ustawy o rachunkowości know-how stanowi składnik wartości niematerialnych i prawnych. Ze względu na niematerialny charakter, w praktyce istnieją duże problemy z określeniem zakresu know-how, jego identyfikacji i wyceny. Problemy te powodują, że firmy nie zawsze ujawniają ten składnik w sprawozdaniu finansowym, co skutkuje obniżeniem wartości bilansowej przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Know-how is the part of assets which is non-material. It covers knowledge and experience of confidential nature. According to the International Accounting Standards and the Accounting Act, know-how constitutes non-material and legal values. In practice, due to its non-material nature, there are significant problems with defining the scope of know-how, its identification and valuation. These problems cause companies to not always reveal this particular component in a financial statement, which in turn results in diminishing the company's balance sheet value.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Dźwigała G.: Opodatkowanie know-how. "Przegląd Podatkowy" 2004, nr 2.
 2. Hendriksen E.A., van Breda M.F: Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. Michewicz P.: Know-how przedsiębiorstwa, http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzaniep/artykul/ 52,0,364340.html?p=mf.
 4. Radawiecka E.: Koszty zakończonych prac rozwojowych w prawie bilansowym i  międzynarodowych standardach rachunkowości. Zeszyty Naukowe nr 12, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.
 5. Radawiecka E.: Methods of brand value valuation. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i  Zarządzania nr 12, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.
 6. Radawiecka E.: Wartości niematerialne i prawne. W: M. Foremna-Pilarska, E. Radawiecka: Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Difin, Warszawa 2007.
 7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2004 z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii, DzU L 123/11 z27.4.2004, art. 1, ust. 1, pkt i.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, DzU 2002, nr 137, poz. 1152.
 9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr  1126/2008 z 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, DzU UE z 29.11.2008 r.
 10. Sokołowska-Kulas I., Wojciszke J.: Jak wyceniać know-how. "Rzeczpospolita" z 8.01.2008 r.
 11. Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jednolity, DzU 2003, nr 153, poz. 1503.
 12. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny DzU 1964, nr 16 poz. 93.
 13. Ustawa z24 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, DzU 2002, nr 76, poz. 694 zpóźn. zm.
 14. Urbanek G.: Wycena aktywów niematerialnych iprawnych. PWE, Warszawa 2008.
 15. Winiarska K., Radawiecka E., Foremna-Pilarska M.: Amortyzacja i leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - ujęcie rachunkowe ipodatkowe. ODDK, Gdańsk 2008.
 16. Ziętowska I., Krzeszowski W.D. : Pojęcie know-how w regulacjach prawnych. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej. Red. B. Micherda. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu