BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Saługa Piotr (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie), Dzieża Jerzy (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wycena górniczego projektu inwestycyjnego obejmującego nieudostępnione zasoby węgla kamiennego metodą wyceny opcji rzeczowych
Real Option Valuation of Undeveolped Hard Coal Project
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 211-220, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Górnictwo, Surowce mineralne, Wycena, Inwestycje, Opcje rzeczowe
Mining sector, Mineral resources, Valuation, Investment, Real option
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Stosowanym powszechnie w naukach ekonomicznych narzędziem oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych jest analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych (discounted cash flow, DCF). Okazuje się jednak, że wartości górniczych przedsięwzięć inwestycyjnych uzyskiwane z tej metody są zazwyczaj mniejsze od ich późniejszych wartości rynkowych. W ostatnich dekadach praktykę rynku finansowego zrewolucjonizowały nowoczesne metody pozwalające na pełniejsze uwzględnianie ryzyka i określanie wartości elastyczności decyzyjnej, związanej z zarządzaniem inwestycjami. Opierając się na metodach wyceny opcji finansowych, sformułowano modele wyceny aktywów rzeczowych (real option valuation, ROV). Podstawowym celem pracy jest dokonanie krytycznej oceny klasycznych metod dyskontowych i przedstawienie, jako alternatywy, metodologii wyceny opcji rzeczowych. Cel ten zilustrowano przykładem z górnictwa węgla kamiennego.(abstrakt oryginalny)

Economy recommends discounted cash flow (DCF) analysis as a tool of investment evaluation. Yet, the calculated values by this method of mineral projects are usually lower than their later market value. However in the last decades financial market practice has been revolutionized by modern methods that adjust for risk and allocate value to managerial flexibility. Based on financial option pricing methods there have been formulated models of real asset pricing. The primary objective of this paper is critical assessment of classic discounted methods and presenting, as an alternative, the methodol- ogy of real option pricing. This goal has been illustrated with the Polish hard coal project example.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Brennan M.J., Schwartz E.: Evaluating Natural-Resource Assets. "Journal of Business" 58, s. 135¬157.
 2. Copeland T., Antikarov V.: Real Options: A Practitioner's Guide. Texere, London 2001.
 3. Cortazar G., Schwartz E.S.: Implementing a Real Option Model for Valuing an Undeveloped Oil Field. Int. Trans. Opl Res. Vol. 4, nr 2, s. 125-137, Elsevier Science Ltd., 1997.
 4. Cox J.C., Ross S.A., Rubinstein M.: Option Pricing: a Simplified Approach. "Journal of Financial Economics" 1979, nr 7, s. 229-263.
 5. Davis G.A.: Option Premiums in Mineral Asset Pricing: Are they important? "Land Economics" 1996, Vol.72, nr 2, s. 135-157.
 6. Davis G.A.: One Project, Two Discount Rates. "Mining Engineering" 1998, April.
 7. Dzieża J.: Drzewa decyzyjne a dyskretny model opcji realnej wwycenie zadań inwestycyjnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2002, s.  141-148.
 8. Dzieża J., Kicki J., Saługa P.: Real Options in Mine Projects Budgeting - Polish Mining Industry Example. Risk Analysis III, WIT Press, Southampton 2002.
 9. Ekern S.: An Option Pricing Approach to Evaluating Petroleum Projects. "Energy Economics" 1985,10, s. 91-99.
 10. Kopacz M.: Metody wyceny górniczych projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem opcji realnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 22, z. specjalny nr 2, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2006, s. 5-18.
 11. Kozarkiewicz-Chlebowska A.: Zastosowanie teorii opcji rzeczywistych do wspomagania decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka. W: Zarządzanie firmą - teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia. Red. W. Waszkiewicz. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków 2001.
 12. Kozarkiewicz-Chlebowska A.: Analiza i wycena opcji rezygnacji - przykłady zastosowań w  przemyśle naftowym. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Red. W. Pluta. T. 1. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 13. Moyen N., Slade M., Uppal R.: Valuing Risk and Flexibility: A Comparision of Methods. "Resources Policy" 1996, Vol. 22, Nos 1/2.
 14. Paddock J.L., Siegel D.R., Smith J.L.: Option Valuation of Claims on Real Assets: the Case of Of- fshore Petroleum Leases. "Quarterly Journal of Economics" 1988, Vol. 103.
 15. Saługa P.: Rola wartości opcji w ocenie ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 18, z. specjalny; Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2002.
 16. Saługa P., Dzieża J., Kicki J.: Opcje realne w ocenie ekonomicznej górniczych projektów inwestycyj¬nych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 18, z. specjalny; Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2002.
 17. Smith L.D.: Discounted Cash Flow Analysis and Discount Rates. Special Session on Valuation of Mineral Properties Mining Millennium 2000, March 8, 2000, Toronto, Ontario 2000.
 18. Wanielista K., Saługa P., Kicki J., Dzieża J., Jarosz J., Miłkowski R., Sobczyk E.J., Wirth H.: Wycena wartości zasobów złoża. Nowa strategia i metody wyceny. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Seria z Lampką Górniczą nr 12, Kraków 2002.
 19. Trigeorgis L.: Real Options - Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation. The MIT Press, Cambridge, MA 1996.
 20. Zarzecki D., Wiśniewski T.: Wycena podmiotów dysponujących zasobami naturalnymi. W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Red. E. Urbańczyk. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 187-196.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu