BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zuchewicz Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Bilansowa wycena instrumentów finansowych w regulacjach polskich i międzynarodowych
Balance Valuation of Financial Instruments in Polish and International Regulations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 301-312, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Instrumenty finansowe, Bilans, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Ustawa o rachunkowości, Wycena bilansowa
Financial statements, Financial instruments, Balance sheet, International Accounting Standards (IAS), Accounting Act, Balance valuation
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Instrumenty finansowe stanowią istotny składnik majątku jednostki, a w konsekwencji, podstawowego elementu sprawozdania finansowego jakim jest bilans. Z punktu widzenia realizacji celu sprawozdań finansowych, którym jest dostarczanie informacji na temat pozycji finansowej jednostki, wyników działalności i przepływów pieniężnych, przydatnych przy podejmowaniu decyzji, bardzo ważna jest prawidłowa wycena instrumentów finansowych. Problematykę instrumentów finansowych reguluje ustawa o rachunkowości oraz Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR 32, MSR 39) oraz Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 7. Treść rozporządzenia w znacznym stopniu pokrywa się z postanowieniami MSR 32 i MSR 39. Jednak w przypadku wyceny bilansowej można zauważyć istotne, wpływające na efekt końcowy wyceny różnice, dotyczące chociażby sposobu ustalania wartości godziwej czy metod wyceny aktywów finansowych. Odmienne w stosunku do rozporządzenia i międzynarodowych standardów uregulowania, dotyczące klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych, zawiera ustawa o rachunkowości. Dopuszczone ustawą o rachunkowości metody wyceny instrumentów finansowych opierają się na dwóch wariantach: zasadzie ostrożnej wyceny i wycenie rynkowej bądź na warunkach transakcji rynkowej.(abstrakt oryginalny)

Financial instruments constitute the significant component of an economic entity's assets and, as a consequence, the basic element of financial statement in the form of a balance sheet. From the point of view of meeting the objective of financial assets preparation, i.e. providing information about company's financial standing, the results of conducted activities and cash flows, useful in decision making process, the correct valuation of financial instruments turns out to be of crucial importance. The problems of financial instruments are regulated by The Accounting Act and the Ministry of Fi- nance Regulation on detailed rules for the recognition, valuation methods, disclosures and methods for presenting financial instruments, International Accounting Standards (IAS 32, IAS 39) and International Financial Reporting Standard 7. The content of the Regulation agrees, to a large extend, with the provisions of IAS 32 and IAS 39. However, in case of balance sheet valuation significant differ- ences may be noticed, which influence the final effect of valuation, referring eg. to the manner of cal- culating fair value, or methods for financial assets valuation. The Accounting Act includes different provisions as compared to the Regulation and International Accounting Standards, referring to classi- fication and valuation of financial instruments. Methods of financial instruments valuation included in the Act are based on two variants: prudence principle and appraised market value, or on market transaction provisions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Gajek P., Naczyński R.: Instrumenty finansowe - podstawowe definicje i klasyfikacje, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2001, nr 7-8.
  2. Gos W.: Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw. Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2006.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, tom I, MSR 32, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, tom II, MSR 39, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
  6. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU nr 14, poz. 176 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu