BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parkitna Agnieszka (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Audyt finansowy jako instrument oceny efektywności działania przedsiębiorstwa
Financial Audyt as the Instrument of the Opinion of the Efficiency of the Working
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 465-474, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Audyt finansowy, Badanie efektywności, Badanie sprawozdań finansowych
Accounting, Financial audit, Research efficiency, Audit of financial statement
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Ocena efektywności odgrywa znacząca rolę dla każdego przedsiębiorstwa. Utarta jest opinia, że jeśli firma jest nieefektywna, wcześniej czy później zbankrutuje. Zadaniem biegłego jest bowiem wyrażenie opinii i sporządzenie raportu, który zawiera różnego rodzaju wskaźniki finansowe - zależnie od audytora - które stanowią o efektywności działania przedsiębiorstwa. Aby wskaźniki te były wiarygodne dla odbiorców opinii, dane, na podstawie których zostały wyliczone, muszą być wiarygodne. Dane wygenerowane przez system rachunkowości dostarczą niezbędnych informacji do podjęcia decyzji strategicznych. Informują o tym, że jednostka jest w stanie terminowo spłacać ewentualnie zaciągnięte długi. Wszyscy użytkownicy spodziewają się, iż informacja ta jest rzetelna, kompletna, odzwierciedlająca stan rzeczywisty i zgodna ze źródłowymi dowodami księgowymi. Uzyskanie takiej pewności daje zbadanie sprawozdania finansowego jednostki przez niezależnego biegłego rewidenta. Pozyskanie informacji determinuje prawidłowe i efektywne działanie przedsiębiorstwa. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wiedza ta może być przydatna tylko wtedy, kiedy podlega weryfikacji. (abstrakt oryginalny)

Opinion of efficiency significant the part for every enterprise. The opinion, that if firm house is ineffective earlier or he later will go bankrupt. The expert task, for, there is the expression of the opin ion and report which contains the various kind financial coefficients - depending on the judge-advocate who make up about the efficiency of the working of the enterprise. These coefficients were credible for the consignees of the opinion, given on the basis which they were enumerated they have to be credible. Given generated by the system accountancies will deliver indispensable information to making strategic decisions. They inform about this, that the individual is in the state in time to pay off dragged alternatively long. All users expect, that this information is, reliable, complete, reflecting the real state and peaceable with source accountant proofs. Obtainment of such certainty gives examining the financial report of the individual, by the independent fluent auditor. Gaining over information deter- mines the correct and effective working of the enterprise. You should however remember about this that this knowledge can only then be useful, when he be subject to verification. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn Rachunkowości i Finansów 2007, nr 017.
  2. Bojanowski W.: Mini Meritum Rachunkowość 2008. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska 2008.
  3. Hołda A., Pociecha J.: Rewizja finansowa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
  4. Jarugowa A.: Współczesne problemy rachunkowości. Warszawa 1991.
  5. Pawłowski J.: Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
  6. Ustawa o rachunkowości. DzU 02.76.694 z 29 września 1994 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu