BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bekas-Nowak Monika (Krajowy Rejestr Długów - Biuro Informacji)
Tytuł
Rola i znaczenie oceny wiarygodności finansowej potencjalnych klientów w polityce kredytowej przedsiębiorstwa
The Role and Significance of Potential Clients' Financial Credibility Evaluation in the Credit Policy of Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 675-683, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Wiarygodność, Wiarygodność partnera gospodarczego, Krajowy Rejestr Długów (KRD)
Credibility, Credibility of economic partner, National Debt Register
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Obecny kryzys finansowy ma wymiar światowy. Jak wynika z raportu opublikowanego przez Euler Hermes liczba bankructw rośnie niemal we wszystkich krajach. Również polskie firmy staną przed widmem bankructwa, jeżeli nie zadbają o swoją płynność finansową. Jedną z głównych przyczyn utraty płynności są zatory płatnicze spowodowane nieterminowym regulowaniem należności przez nierzetelnych klientów. Należy mieć świadomość, że zadłużenie przedsiębiorstw, które prowadzi do licznych zatorów płatniczych może być istotną barierą rozwoju każdej firmy. W skali całej gospodarki może to powodować spowolnienie wzrostu gospodarczego i liczne wnioski o upadłość oraz bankructwa firm. Konstruując politykę kredytową firmy trzeba wziąć pod uwagę wypłacalność potencjalnego kontrahenta. Oceniając wiarygodność finansową klienta można skorzystać z zewnętrznych źródeł informacji, np. publicznych rejestrów dłużników, giełd wierzytelności czy wywiadowni gospodarczych. Cennym źródłem informacji o majątku dłużnika są księgi wieczyste prowadzone przez sądy. Jeżeli współpraca jest długofalowa, a kontrakt opiewa na duże sumy pieniędzy warto poprosić kontrahenta o opinię z banku o prowadzonym rachunku. W przypadku dużych kontraktów można zażądać referencji od klienta. Analizując ryzyko kredytowe należy sięgnąć do sprawozdań finansowych danego przedsiębiorcy, ponieważ odzwierciedlają one jego sytuację. Sprawdzenie wiarygodności finansowej przyszłego klienta powinno być podstawą działania każdej organizacji. Korzyść, jaką dzięki temu osiągnie firma jest ogromna - nawiązuje ona współpracę z firmą sprawdzoną i uczciwą, która może stać się klientem na całe życie. Tylko wtedy przedsiębiorcy nie będą zagrożeni widmem bankructwa. (abstrakt oryginalny)

The current financial crisis is worldwide. The results of report publicized by Euler Hermes show that the number of bankruptcy increases in almost all countries. Polish companies will also have to face the risk of bankruptcy if they don't take care of their financial liquidity. One of the main reasons of losing liquidity are the payments blocks caused by untimely payments of unreliable contractors. We need to be aware that the indebtedness of enterprises which leads to payment blocks can be an initial barrier of each company development. In the scale of whole economy it can cause an economic slowdown and many bankruptcy petitions. By construction of company's financial policy, the credibility of potential contractor should be taken into consideration. By evaluation of client's financial reliability it is possible to use the external information sources, e.g. public debtors registers, receivables fairs or business intelligence agencies. A valuable source of information about the debtor's equity are also court land and mortgage registers. If there is a long-term cooperation and the contract amounts to huge sums of money it is worth to ask the contractor for bank opinion about his bank account. In case of big transactions it is also advisable to ask for references. In the analysis of the credit risk it is worth to use the entrepreneur's financial statement, because it shows his financial situation. Verification of financial reliability of potential client should be a basic activity of every organisation. The ben- efit that the company gains is huge - it starts to cooperate with a verified and reliable company, which can be a business partner for the whole future. Only in this situation the entrepreneurs won't be a subject of a bankruptcy.act)(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bekas-Nowak M.: Windykacja należności wpraktyce. Lexis Nexis, Warszawa 2008.
  2. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową wprzedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1997.
  3. Bankructwa firm w Polsce. Raport Euler Hermes
  4. Kompleksowy Raport o Długach. Raport Krajowego Rejestru Długów, Wrocław 2008.
  5. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 2006. Raport, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu