BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chuchla Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ kryzysu na warunki społeczno-ekonomiczne w Polsce i Hiszpanii
An Influence of Crisis on Socio-Economic Conditions in Spain and Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 215-229, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Warunki gospodarcze, Kryzys finansowy
Economic crisis, Economic conditions, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Hiszpania, Polska
Spain, Poland
Abstrakt
Kryzys finansowy, jaki rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych w 2007 roku zapaścią na rynku pożyczek hipotecznych o wysokim ryzyku, w 2008 roku dotknął również większość krajów europej­skich. Gospodarka Hiszpanii, w wyjątkowy sposób uzależniona od wyników branży budowlanej, prze­żywa największą recesję od ponad 15 lat. Także w Polsce obserwuje się gwałtowne pogorszenie sy­tuacji ekonomicznej i wyraźne ograniczenie tempa wzrostu gospodarczego. Porównywanie sytuacji ekonomicznej Polski i Hiszpanii, dwóch dużych gospodarek Unii Europejskiej, jest interesujące ze względu na kształtowanie się zjawiska kryzysu w państwach podobnych pod względem terytorialnym i demograficznym. Wcześniej Hiszpania, a obecnie Polska, stała się największym beneficjentem fun­duszy strukturalnych, które mogą okazać się kluczowe w procesie przezwyciężania dekoniunktury i bu­dowania mocnej pozycji gospodarczej w strukturach Unii Europejskiej. Hiszpania ma nieocenione do­świadczenia w tym zakresie, z których nasz kraj powinien szeroko korzystać. (abstrakt oryginalny)

Financial crisis, that begun in United States in 2007 by collapse on the mortgage advance mar­ket with high risk, in 2008 also touched the majority of European countries. Spanish economy, espe- cially addicted to the results of building industry, lives the biggest recession since 15 years. Sudden deterioration of economical situation and limitation in growth rate, are observing also in Poland. Com- paring economical situation in Spain and in Poland, two big economies of European Union, is really interesting because of crisis forming in the countries with similar territory and demography. Before Spain, and nowadays Poland, became the biggest beneficiary of structural funds, that can be funda- mental in the process of overcoming crisis and building strong position in the European Union struc- ture. Spain has a great experience in this matter, that Poland should benefit broadly. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałtowski M., Miszewski M.: Transformacja gospodarcza w Polsce. Wyd. Naukowe PWN, Warsza­wa 2006.
 2. Bassols R.: Espana en Europa. Historia de la adhesión a la CE. Politica Exterior, Madrid 1995.
 3. Bukowski M., Pelle D., Saj W.M.: Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę Polski w latach 2004-­2020. Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2008.
 4. Castillo A." La economia entra en recesión porprimera vez en 15 anos. Expension.com, 12.02.2009.
 5. EU10 Regular Economic Report. "World's Bank" 19.02.2009.
 6. Flores de Frutos R., Rubio Guerrero J.J., Sanz Sanz J.F., Alvarez Garcia S.: Analisis de los efectos económicos de las perspectivas financieras 2007-2013 de la Unión Euroea, para las Comuni- dades Autónomas Espanolas. FAES, 2005.
 7. Informacja o badaniach zasobów imigracyjnych w Polsce w 2008 r. GUS 2008.
 8. Informacja o sytuacji banków po trzech kwartałach 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego, 09.2008.
 9. Instituto de Credito Oficial, http://www.ico.es/web/contenidos/07160/index.html, 16.02.2009.
 10. Llamas M.: La recesión sacudira Espańa en 2009. Libertad Digital, 8.07.2008.
 11. Martinez Lazaro J.C.: Menos fondos europeos para Espada. Economy Weblog, 11.01.2007.
 12. Nasiłowski M.: Czy terapia szokowa była w Polsce uzasadniona? Transformacja gospodarki. PAN i Fundacja Friedricha Eberta, Warszawa 1997.
 13. Precario M.: El proceso de deslocalización en Espana. Estudio de PricewaterhouseCoopers, 2.03.2007.
 14. Romero A.: Lospromoteores aseguran que lospisos han bajado un 15% desde septiembre. "El Pais" 22.05.2008.
 15. Szymańska J.: Środki Unii Europejskiej dla Polski w latach 2007-2013. Ministerstwo Gospodarki, 2007.
 16. Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie. Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego, PAG Uniconsult i Pentor RI, 09/2007.
 17. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2009 r. GUS 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu