BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wybrane zagadnienia dotyczące ustalania wyniku finansowego
Selected Issues Related to Determining a Financial Result
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 21, s. 53-66, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Wynik finansowy, Pomiar i wycena w rachunkowości, Teoria wartości
Accounting, Financial performance, Measurement and valuation in accounting, Value theory
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na następujące pytania: 1) co to jest wynik finansowy (zysk / strata)? 2) czy zmiany sprawozdawczości finansowej (wycena w wartości godziwej, stosowanie profesjonalnych osądów) powodują, że wynik finansowy jest obiektywnym i wiarygodnym miernikiem oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw? 3) jakie mogą być koncepcje pomiaru wyniku? 4) jaki jest wpływ teorii wartości na ustalanie wyniku finansowego? (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to answer the following questions: 1) what is a financial result (profit / loss)? 2) do changes in financial reporting (fair value valuation, using a professional judgment) cause that a financial result is an objective and reliable indicator of the assessment of the enterprise activities? 3) what are the concepts of measuring the financial result? 4) what is the influence of the value theory on determining the financial result? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bonham M., Curtis M., Dawies M. i inni: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach. Tom 1, LexisNexis, Warszawa 2006.
 2. Deleney P. i inni: GAAP 2002, Interpretation and Application of Generally Accepted Ac- counting Principles, J. Wiley & Sons, New York 2002.
 3. Dobija D., Hołda A.: Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa, w: Teoria rachunkowości w zarysie, red. M. Dobija, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 4. Dobija M.: Koncepcje pomiarowe i podstawowe zasady rachunkowości finansowej w relacji do ustawy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 504, Kraków 1998.
 5. Fedak Z.: Utrata wartości aktywów, "Rachunkowość" 2006, nr 9.
 6. Gierusz J.: Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. ODDK, Gdańsk 2005.
 7. Gmytrasiewicz M.: Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa 2007.
 8. Hendriksen E., van Breda M.: Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 9. Ijiri Y.: The Foundation of Accounting Measurement. Scholars Book, Texas 1967.
 10. Kamela - Sowińska A.: Rachunkowość na zakręcie, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa 2007.
 11. Kawa M.: Ewolucja pojęcia majątku jednostek gospodarczych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 11 (67), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2002.
 12. Micherda B.: Wiarygodność istotną cechą jakościową sprawozdania finansowego. "Forum rachunkowości" 2007, nr 1.
 13. Samelak J.: Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Prace habilitacyjne nr 12, Poznań 2004.
 14. Schmalenbach E.: Dynamische Bilanz. Wyd. V, Lipsk 1931.
 15. Turyna J.: Standardy sprawozdawczości finansowej. Difin, Warszawa 2006.
 16. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694 ze zm.
 17. Walińska E: Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji bilansu i rachunku wyników. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 18. Współczesne problemy rachunkowości. Red. A. Jaruga, PWE, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu