BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łon Eryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Polityka budżetowa a zmiany WIG-u
The Budget Policy and Changes of WIG
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 319-327, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Polityka budżetowa, Indeks giełdowy, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Budgetary policy, Stock market indexes, Warsaw Stock Exchange Index
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badano związki między polityką budżetową a zmianami indeksu giełdowego WIG. Z badań wy­nika, że warto kupować akcje na giełdzie warszawskiej w roku T+1 gdy mamy do czynienia ze złago­dzeniem polityki budżetowej w roku T. Można rozumieć złagodzenie polityki budżetowej jako wzrost deficytu budżetowego powyżej 3%, a zaostrzenie polityki budżetowej jako spadek deficytu budżeto­wego poniżej 3%. Badano również wpływ polityki dochodów i wydatków budżetowych na zmiany indeksu gie­łdowego WIG. Okazuje się, że zaostrzenie polityki dochodów oraz złagodzenie polityki wydatków pro­wadzi do wysokiej stopy zwrotu z WIG-u. Z kolei złagodzenie polityki dochodów oraz zaostrzenie po­lityki wydatków budżetowych prowadzi do niskiej stopy zwrotu z WIG-u. Badano również związki polityki budżetowej z wybranymi indeksami branżowymi: "Banki", "TMT", "Budownictwo" oraz "Ochrona zdrowia". Okazuje się, że warto inwestować w branżę TMT w roku T+1 po łagodnej polityce budżetowej w roku T. (abstrakt oryginalny)

This article shows and investigates correlations between changes of the budget policy and WIG index. Investigations show that it is worth to buy stocks at The Warsaw Stock Exchange in the year T+1, when we have experienced lightened budget policy in the year T. We can understand light budget policy as increase of budget deficit uper than 3% and hard budget policy as a decrease of budget defi- cit at lower level than 3%. The article investigated also interactions between receipts and outlays polices with WIG index. It appeared that aggregation of receipts policy and softening of outlays polices leads to high rate of returns from WIG. On the other hand the softening of receipts policy and sharpening of outlays policy leads to lower rate of return from WIG. The article shows also correlations between some branch in- dexes and budget policy. It appeared that it is worth to invest into TNT branch in year T+1 after soft budget policy in year T.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Funce M., Mastuda A.: Macroeconomic news and stock returns in the United States and Germany. IMF, Working Paper, 2002.
  2. Łon E.: Budżetowe uwarunkowania koniunktury na rynku akcji. Studia Prawno-Ekonomiczne, Łódz­kie Towarzystwo Naukowe, 2005, T. LXXI.
  3. Łon E.: Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświad­czeń międzynarodowych. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006.
  4. Łon E.: Polityka budżetowa i pieniężna a koniunktura na rynku akcji. W: E. Ostrowska: Banki na ryn­ku kapitałowym. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2009, w druku.
  5. Łon E.: Spółki cykliczne i defensywne na polskim rynku akcji z punktu widzenia inwestora giełdowe­go. StudiaMayo H.B., Wstęp do inwestowania, KE Liber, Warszawa 1997.
  6. Tavares J., Valkanov R.: Fiscalpolicy and asset returns, vol. 19, August 2003.
  7. Thorbecke W.: On stock market returns and monetary policy. The Journal of Finance, vol. 2, June 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu