BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowska Magdalena (Politechnika Warszawska; Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku)
Tytuł
Znaczenie faktoringu dla poprawy płynności finansowej małych i średnich przedsiębiorstw
The Importance of Factoring in Improvement Liquidity of Small And Medium-Sized Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 103-113, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Przedsiębiorstwo, Faktoring
Financial liquidity, Enterprises, Factoring
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój gospodarki rynkowej w Polsce oraz nacisk na zwiększanie konkurencyjności wymuszają na przedsiębiorstwach wydłużanie terminów płatności dla swoich odbiorców. W celu utrzymania płynności finansowej, rozumianej jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań, przedsiębiorstwa zmuszone są poszukiwać wsparcia w zewnętrznych źródłach finansowania. Artykuł prezentuje faktoring jako formę krótkoterminowego finansowania transakcji z odroczonym terminem płatności i instrument poprawiający płynność finansową. Dzięki możliwości zamiany należności na gotówkę skraca czas rotacji należności, poprawia wskaźniki płynności gotówkowej i strukturę bilansu. Z drugiej zaś strony umożliwia zwiększenie obrotów przedsiębiorstwa poprawiając jego wynik finansowy.(abstrakt oryginalny)

The development of the market economy in Poland and the pressure on enlarging of the competitiveness extort on enterprises lengthening of due dates for their receivers. To keep the financial liquidity, understood as the ability to the punctual regulation of liabilities, companies are forced to seek support in external financial sources. The article presents faktoring as the form of the short-term financing of the transaction with the postponed due date and the tool improving the financial liquidity. Thanks to the possibility of transfirming receivables on the cash it shortens the time of the rotation receivables, improves liquidity cash ratioes and the structure of the balance. On the other hand it makes possible to enlarge company's turnover and improving his financial result.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz E.: Wykorzystanie faktoingu w kształtowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa. W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa aktualny stan i perspektywy rozwoju. Red. E. Urbańczyk. KREOS, Szczecin 2003.
 2. Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2002.
 3. Dulian A.: Faktoring jako instrument zarządzania należnościami i kapitałem obrotowym. "Bank i Kredyt"2005, nr 1.
 4. Factors Chain International, http://www.factors-chain.com.
 5. Grzywacz J.: Factoring. Difin, Warszawa 2005.
 6. Krajewski K.: Funkcjonowanie MSP w warunkach gospodarki rynkowej i ich możliwości rozwojowe, www.prawo.uni.wroc.pl/~kwasnicki/EkonLit/Funkcjonowanie%20MSP.htm.
 7. Kreczmańska-Gigol K.: Nowe możliwości zastosowania faktoringu w zarządzaniu płynnością finansową firmy. "Gazeta Prawna" 2007, nr 218(2088).
 8. Pawłowski K.: Sposób na poprawę płynności. "CFO Magazyn Finansistów" 2005, nr 6.
 9. Raport Faktoring 2007. Jak skutecznie poprawić płynność finansową. IPO Sp. z o.o., Wrocław 2007.
 10. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 11. Skowronek-Mielczarek A.: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 12. Ustawa z 2 lipca 2004 r.u o Swobodzie Działalności Gospodarczej, DzU 04.173.1807.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu