BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Problem współmierności kosztów i korzyści związanych z tworzeniem informacji finansowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa
The Issue of Matching Costs and Benefits Related to Preparing Financial Information for Small and Medium-Sized Entities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 21, s. 189-204, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Informacja, Koszty
Accounting, Small business, Information, Costs
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Ze względu na istotne różnice między małymi i średnimi przedsiębiorstwami celowe jest ich rozgraniczenie i dla każdej z nich ustalenie odpowiednich przepisów, również dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Szczególnie ważne jest stosowanie zasady, aby sprawozdania finansowe, sporządzane przez małe i średnie podmioty gospodarcze, służyły jak największej liczbie celów, aby koszty ich opracowania i udostępnienia użytkownikom były współmierne do korzyści uzyskanych przez producentów tych informacji. Urzędowy projekt MSSF dla MŚJ powinien być zastosowany w większej liczbie reprezentatywnych przedsiębiorstw i na podstawie wyników takiej implementacji zmieniony lub wycofany jako "ekonomicznie nieużyteczny". (abstrakt oryginalny)

Due to significant differences between small and medium-sized entities it would be expedient to distinguish between them and create suitable regulations, related also to keeping the accounts and preparing financial statements. It is particularly important to apply the rule stating that the financial statements prepared by small and medium-sized entities serve the vastest number of objectives and the cost of their preparing and making accessible to users should match the benefits gained by providers of the information. The Exposure Draft of a Proposed IFRS for Small and Medium-sized Entities should be applied in a higher number of representative entities and, on the basis of the appliance results, adjusted or rejected due to its "economical inutility". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych spółek, Dz. Urz. UE z dnia 14.08.1978 r. L 222 ze zm.
 2. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I.: Rachunkowość finansowa, część 1, Difin, Warszawa 1996.
 3. Gos W.: Ogólne zasady rachunkowości finansowej [w:] Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według polskiego prawa bilansowego oraz dyrektyw UE i MSR/MSSF, część I, red. K.Sawicki, WiD Ekspert, Wrocław 2008.
 4. Gos W.: Wybrane zagadnienia w zakresie standaryzacji rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw, w: Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, Nr 502.
 5. Kiziukiewicz T.: Rachunkowość nie tylko dla księgowych, PWE, Warszawa 2007.
 6. Nowak W.A.: Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek, Rachunkowość 2007, Nr 7.
 7. Ostaszewicz A.: Problemy harmonizacji rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw, w : Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 8. Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, posiedzenie plenarne w dniu 20 lutego 2006 r. (materiały informacyjne).
 9. Sawicki K.: Dylematy stosowania uproszczeń w rachunkowości i sprawozdaniach finansowych małych przedsiębiorstw. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2008, Nr 44 (100).
 10. Turyna J.: Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Dz. U. z 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.
 12. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz. U. Nr 144 poz. 900.
 13. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz.1807.
 14. Wyczólkowska D. (oprac. i tłum.): Ocena projektu MSSF dla MŚP przez niemieckie małe i średnie przedsiębiorstwa, Rachunkowość 2008, Nr 7.
 15. Zadrożny K., Wrzosek A.: Rachunkowość małego przedsiębiorstwa, Rachunkowość 2006, Nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu