BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Maciej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Olech Zbigniew (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wydatki na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie miejskiej Szczecin stanowiącej centrum Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Expediture in Town - Planning in Szczecin - Commune within the Centrum of the Szczecin Metropolitan Area
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 348-357, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Zagospodarowanie przestrzenne, Wydatki inwestycyjne, Finanse samorządu terytorialnego, Gmina wielkomiejska
Spatial development, Investment expenditures, Local government finance, Big-city district
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki gospodarki finansowej gminy Szczecin w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Analiza dokumentów odnoszących się do planowania przestrzen­nego we wspomnianej gminie skłania do wniosku, że w latach 2000-2008 planami miejscowymi ob­jęte zostało ok. 20% powierzchni gminy. Wiązać się to powinno z określeniem polityki wydatków gminnych na cele planowania przestrzennego. Najlepsza polityka w tym zakresie stwierdzona jest w la­tach 2004-2008. (abstrakt oryginalny)

The analysis of the commune - documents about town - planning in the centrum of the Szczecin Metropolitan Area over 2000-2008 leads to the thesis that in Szczecin commune authority are going to make town - plannig for about 20% immobilities in commune. Expeditures in town - planning in urban - rural communes within the centrum of the Szczecin Metropolitan Area are dependent on expeditures in quantity of resolutions about plans in this commune. The best expediture - politic happens to years 2004-2008, when was new finansce - system and new - planning system in polish communes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodo A.: Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. Lexis Nexis, Warszawa 2008.
 2. Domański R.: Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, War­szawa 2007.
 3. Gaczek W.: Zarządzanie w gospodarce przestrzennej. Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003.
 4. Hałaburda D.: Budżet jako instrument polityki finansowej gminy. W: Finansowanie gminnego samo­rządu terytorialnego. Red. D. Hałaburda. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bia­łymstoku, Białystok 2008.
 5. Jędzrzejewski L.: Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Branta, Bydgoszcz- Gdańsk 2007.
 6. Karwińska A.: Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. Wydawnictwo Na­ukowe PWN, Warszawa 2008.
 7. Kosek-Wojnar M., Surówka K.: Podstawy finansów samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Nauko­we PWN, Warszawa 2007.
 8. Kwaśniak P.: Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego. Lexis Nexis, Warszawa 2008.
 9. Małysa-Sulińska K.: Normy kształtujące ład przestrzenny. Oficyna Wolters Kluwer business, Warsza­wa 2008.
 10. Miszczuk A., Miszczuk M, Żuk K.: Gospodarka samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 11. Niziołek M.: Problemy rozwoju aglomeracji miejskich. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 12. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Red. A. Zalewski. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 13. Parysek J.: Współczesne tendencje rozwoju metropolii: aspekty globalne i lokalne. W: Procesy trans­formacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga Jubileuszo­wa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło. Red. J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał. Wy­dawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 14. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz. Red. Z. Niewiadomski. Beck, Warszawa 2008.
 15. Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego. Red. L. Patrzałek. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Wrocław 2007.
 16. Statut Biura Planowania Przestrzennego Miasta Szczecin stanowiący załącznik do uchwały Rady Mia­sta Szczecin z 16 czerwca 2008 r., nr XXIII/613/08.
 17. Studia Regionalne i Lokalne. Wydanie specjalne, t. II, Scholar, Warszawa 2006.
 18. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, uchwała Rady Miasta Szczecina nr IX/278/07 z 14 maja 2007 r. (tekst jednolity dostępny w Urzędzie Miasta Szczecina).
 19. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003, DzU 2003, nr 80, poz. 717 ze zm.
 20. Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005, nr 249, poz. 2104 ze zm.
 21. Wojdylak-Sputowska Z., Sputowski A.: Wydatki jednostki samorządu terytorialnego. Ośrodek doradz­twa i doskonalenia kadr, Gdańsk 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu