BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobolewski Henryk (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Regionalna wrażliwość na zmiany systemowe w Polsce
Regional Sensitivity to Systemic Transformation in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 399-408, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Teoria transformacji gospodarki, Przekształcenia własnościowe, Prywatyzacja
Transformation theory, Ownership transformations, Privatisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dwie dekady zmian w systemie funkcjonowania gospodarki jako całości, wymagają nie tylko wszechstronnego naświetlenia problemów przemian własnościowych, ale również szczegółowego zba­dania udziału poszczególnych regionów w tych przemianach. W strategii transformacji ustrojowej przyjęto jako główne zadanie stworzenie podstaw do realizacji gospodarki na prawach rynkowych. Re­alizacja tego zadania pod nazwą: prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych miała różne okresy co do tempa i zakresu w całej gospodarce oraz bardzo różne poziomy w poszczególnych województwach. Opracowanie to jest poświęcone porównawczej analizie ilościowych aspektów zakresu i tempa przemian własnościowych w poszczególnych regionach naszego kraju. Badania wykazały, że istnieją istotne związki pomiędzy tempem prywatyzacji, polityką samorządową, co do stwarzania warunków powstawania nowych przedsiębiorstw w poszczególnych województwach i ich rozwojem. (abstrakt oryginalny)

The two decades of changes in the working of the economic system as a whole require not only a comprehensive elucidation of problems associated with ownership transformation but also a detailed examination of particular regions' participation in this transformation. In systemic transformation strat­egy, the main task is to create a basis for a market economy. This task has taken the form of privatization of state-owned companies, whose speed, scope and level varied considerably at different times and in different provinces. The present paper focuses on a comparative analysis of quantitative aspects of the scope and speed of ownership transformation in particular regions of our country. There is research evidence of the relationship between the speed of privatization, local-government policy to create an environment stimulating the creation of new companies in particular regions, and the development of the regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Frąckowiak W: Istota i motywy fuzji i przejęć przedsiębiorstw. W: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1998.
  2. Gorynia M.: Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia. Wydaw­nictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
  3. Kamela-Sowińska A.: Polskiej transformacji ciąg dalszy. W: Red. D. Zarzecki. Czas na pieniądz. Za­rządzanie Finansami. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu