BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Elżbieta (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Innowacyjne finansowanie infrastruktury drogowej
Innovative Financing of Road Infrastructure
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 435-445, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Infrastruktura, Finansowanie infrastruktury, Drogi
Innovations, Infrastructure, Financing of infrastructure, Road
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istniejące trudności w zarządzaniu finansami publicznymi z jednej strony, a zarządzaniem infra­strukturą pozostającą w gestii władz publicznych, wymuszają konieczność poszukiwania innowacyj­nych form finansowania. Dotyczy to szczególnie finansowania infrastruktury transportowej, ze wzglę­du na jej kapitałochłonność zarówno w kontekście inwestycji, jak i kosztów utrzymania. W niniejszym opracowaniu przedmiotem rozważań jest poszukiwanie innowacyjnych form finansowania infrastruk­tury drogowej. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia miejsca finansowania w typologii innowa­cji. Główny nacisk w opracowaniu położono na identyfikację istniejących rozwiązań w Stanach Zjed­noczonych oraz kierunki prac prowadzone na gruncie europejskim. W końcowej części przedstawiono innowacyjne formy finansowania infrastruktury drogowej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The shortage of financial resources is the main reason for searching for new forms and methods of road transport infrastructure maintenance and development financing. The main purpose of this pa­per is the identification of possible solutions for innovative financing in regard to road transport infra­structure. The special focus is put on presentation the most advanced innovative forms and techniques implemented in the United States with important role of private investors. The European Union put a big pressure for reforming the road charge systems and toll collection as well as for improving man­agement of common funds. In the last part the description of road infrastructure innovative financing in Poland is presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowska K.: Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. CeDeWu, Warsza­wa 2006.
 2. Finance Work Program Budget. State of Florida, November 2008. http://www.dot.state.fl.us/financial- planning.
 3. Formy i metody finansowania infrastruktury transportu w Polsce. Problemy optymalizacji systemu fi­nansowania infrastruktury transportu. Praca zbiorowa pod red. A.S. Grzelakowskiego, Wydaw­nictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2005.
 4. FUNDING. http://www.econ.kuleuven.be/funding/.
 5. Grzybowska B., Juchniewicz M.: Innowacje w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Warmii i Mazur. [w:] Innowacyjność, jakość, przedsiębiorczość - szansą konkurencyjności. Red. A. Birski. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2008.
 6. Innovative Finance Primer. Federal Highway Administration, US Department of Transportation, 2004. http://www.fhwa.dot.gov/innovativefinance/ifp.
 7. Narodowy Program FORESIGHT"Polska 2020".
 8. Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpretnig Innovation Data, wydanie trzecie z 2005 roku, wspólna publikacja OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Developmnet) oraz Eurostat (Statistical Office of the European Communities).
 9. Pietrzyka B.: Klasyfikacja przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwie. "Ekonomika i Organi­zacja Przedsiębiorstwa" 1998 nr 9.
 10. SAFETEA-LU. http://www.fhwa.dot.gov/safetealu/factsheets/tolling.htm.
 11. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Mini­sterstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 4 lipca 2008. http://www.mrr.gov.pl.
 12. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. http://www.programszwajcarski.gov.pl.
 13. The Fuel Tax and Alternatives for Transportation Funding. Special Report 285. Transportation Rese­arch Board of the National Academies, Washington 2006. http://www.trb.org.
 14. The Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act. http://tifia.fhwa.dot.gov.
 15. Urban Road Pricing. Federal Efforts to Advance Congestion Pricing. IBTTA Transportation Finance Summit. http://www.ibtta.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu