BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tkaczyk Stanisław (Politechnika Warszawska; COBRO - Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie), Kołuda Jolanta (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji
New Consumer Trends and the Success of the Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (24), 2013, nr 97, s. 23-41, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Profil konsumenta, Zachowania konsumenta, Potrzeby człowieka, Sukces przedsiębiorstwa, Trendy konsumenckie
Customer profile, Consumer behaviour, Human needs, Success of the company, Consumer trends
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z przemianami zachodzącymi w zachowaniu konsumentów w krajach wysokorozwiniętych. Omówiono wybrane aspekty związane z nowymi trendami konsumenckimi, które rozwijają się miedzy innymi na skutek przesytu nabywców spowodowanego nadmierną konsumpcją oraz potrzebą ochrony konsumentów przed następstwami działań przedsiębiorstw, nastawionych na maksymalizację zysku. Stwierdzono również, iż jednym ze sposobów na uzyskanie przez firmy dominacji na rynku, może być nowe spojrzenie na współczesnego konsumenta i redefinicja takich pojęć, jak np. „potrzeba klienta”. (abstrakt oryginalny)

Issues regarding transformations of the consumer behaviour in highly developed countries were presented in the dissertation. Selected aspects relating to the new consumer trends growing, inter alia, due to the purchasers surfeit caused by excessive consumption and the necessity of consumer protection from implications of oriented toward profit maximization company activities were discussed. It was also reported that a new view of the present consumer and redefinition of terms such as “the consumer needs” could be one of the ways to obtain domination in the market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baj L., Wyrok w sprawie oszusta wszechczasów, 06.2009. http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,6766910,Wyrok_w_sprawie_oszu sta_wszech_czasow.html
 2. Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
 3. Cohen L., Citizen Consumers in the United States in the century of mass consumption, w: The Politics of Consumption, red. Daunton M., Hilton M, Berg, Oxford 2001.
 4. Flankowska J., Gdy klient wpada w szał, Wprost, 30.04.2011.
 5. Karcz K., Etnocentryzm polskich konsumentów-bariera czy szansa w procesie integracji gospodarczej?, w: Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Uniš Europejskš, red. Gutowska K., Ozimek I., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999.
 6. Kieżel E., Konsument i jego zachowania na rynkach europejskich, PWE, Warszawa 2010.
 7. Lewicka-Strzałecka A, Edukacja konsumenta. Cele, instrumenty, dobre praktyki, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2006.
 8. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
 9. Niemczyk A., Wirtualizacja kultury, Œwiat Marketingu, 06.2008. http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=627349
 10. Nowalska D., Rekonstrukcja wzorów zachowań konsumpcyjnych wœród kobiet na przykładzie województwa œlšskiego, Uniwersytet Œlšski, Katowice 2007. http://www.sbc.org.pl/Content/4452/doktorat2693.pdf
 11. Otto J., Marketing w firmie usługowej, Politechnika Łódzka, ŁódŸ 2002.
 12. Rachocka J., Dekonsumpcja, homocentryzm, ekologizacja życia – nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, Katedra Ekonomiki Konsumpcji Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. http://mikroekonomia.net/system/publication_files/1313/original/15.pdf ?1315306918
 13. Rachocka J., Konsumeryzm polityczny jako element nowoczesnej edukacji konsumenckiej. http://www.staff.amu.edu.pl/~pawelw/konferencja/J_Rachocka_ref.pdf
 14. Rachocka J., Zachowania rynkowe gospodarstw domowych w Polsce. http://mikroekonomia.net/system/publication_files/761/original/0.pdf?1 315216326
 15. /…/: Reklama „zimnego Lecha” niedaleko Wawelu przyczynš bojkotu konsumenckiego. http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/440758,reklama_zim nego_lecha_niedaleko_wawelu_przyczyna_bojkotu_konsumenckiego. Html
 16. Rok A., Niegrzeczni konsumenci dostajš to, czego chcš. http://www.crnavigator.com/art36/niegrzeczni_konsumenci_dostaja_to _czego_chca.html
 17. Solska J., Swój do swego?, Polityka 20.02.2013.
 18. Urban W., Siemieniako D., Lojalnoœć klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 19. Woœ J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów-teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu