BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska Krystyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wspomaganie przez sektor publiczny rozwoju inwestycji wysokiego ryzyka w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 19-35, tab.bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Inwestycje, Sektor publiczny, Venture capital, Pomoc publiczna
Innovations, Investment, Public sector, Venture capital, Public aid
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Działalność kwalifikowana jako inwestycje wysokiego ryzyka spełnia w pełni warunki stawiane przedsięwzięciom innowacyjnym. Pod pojęciem innowacyjności można rozumieć wiele działań, których ostatecznym celem ma być wprowadzenie zmian w organizacji, na rynku, technologii, zwyczajach, itp. Jednym z najbardziej istotnych problemów podmiotów innowacyjnych jest znalezienie już na etapie koncepcji i startu źródeł finansowania nakładów związanych z wdrażaniem przedsięwzięć. Władze publiczne na szczeblu centralnym lub samorządowym oferują pomoc w postaci niekapitałowej (inkubatory przedsiębiorczości i parki technologiczne) oraz kapitałowej (fundusze poręczeniowe i pożyczkowe oraz fundusze zalążkowe). Przeprowadzona analiza wskazuje, że wszystkie formy wsparcia publicznego dynamicznie zwiększają swoją skalę oddziaływania na wzrost innowacyjności gospodarki w Polsce.(abstrakt oryginalny)

Activity classified as venture capital project fully fulfills conditions of innovative entrepreneurship. Innovations are treated as many actions aimed to implementation some changes in organization, market, technologies, customs, etc. One of the main problems in innovative activity is a search of financing sources on seed and start stages. Governments on state and local level offer an assistance in non-capital (incubators and technological parks) and capital (guarantee funds, grant funds and seed funds) forms. An analysis indicates that all the forms of public support have increased in volume and scale of activity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak B., Flejterski S, Pluskota R, Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i  średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2006.
 2. Benchmarking parków technologicznych w Polsce. Janiki badania. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004 -2006. GUS Departament Przemysłu, notatka informacyjna. Warszawa 2007.
 4. Flejterski S., Pluskota P., Szymczak I., Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku finansowym, Difin, Warszawa 2005.
 5. http://inkubatory.pl z 26.01.2008.
 6. Kurowska M., Rola inkubatorów przedsiębiorczości w regionalnej aktywizacji inwestycyjnej MSP, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 427, Ekonomiczne problemy usług nr 2 "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw". Szczecin 2006.
 7. Matusiak K.B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i  instytucje, IE, Radom- Łódź 2006.
 8. Morawski I., Nauka i biznes łączą siły, Rzeczpospolita nr 253 (7630) z 5 .10.2007 r.
 9. Pike R., Neale B., Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies, Pearson Education, London 2006.
 10. Raport o funduszach pożyczkowych w Polsce - stan na 30.06. 2008, Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, Szczecin 2008.
 11. Sohl E.J., The early-stage equity market in the USA, Venture Capital, 1999, No. 2.
 12. Świderska J., Quasi-fundusze venture capital, Difin, Warszawa 2008.
 13. Ustawa o finansowym wspieraniu inwestycji, DzU nr 41, 2002 oraz DzU nr 159, 2003.
 14. Węcławski J., Luka kapitałowa w okresie miedzy założeniem przedsiębiorstwa a wejściem funduszy venture capital i możliwości jej finansowania, Zarządzanie finansami. Cele - organizacja - narzędzia, t.2. Uniwersytet Szczeciński, Warszawa 2001.
 15. www.fuduszestrukturalne.gov.pl z 29.01.2009.
 16. www.seedfund.pl
 17. Zestawienie Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w  Polsce, www.portal.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu