BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żuk Krzysztof (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Realizacja zobowiązań inwestycyjnych w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach jako czynnik wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności
Implementation of Commitments for Investment in Privatized Companies as a Growth Factor for Competitiveness and Innovation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 603-610, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Inwestycje, Konkurencyjność, Innowacyjność
Privatisation of state owned enterprises, Investment, Competitiveness, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prywatyzacja przedsiębiorstw nie ogranicza się jedynie do zmiany formy prawnej oraz statusu własnościowego przedsiębiorstw państwowych, ale jest punktem wyjścia do rzeczywistych zmian eko­nomicznych. Przedsiębiorstwa sprywatyzowane na ogół szybko adaptują się do warunków otoczenia rynkowego, charakteryzują się dużą sprawnością działania, aktywnością inwestycyjną, innowacyjną i strategiczną. Sprzyja temu m.in. realizacja zobowiązań zawartych w umowach prywatyzacyjnych. Łączna kwota nakładów inwestycyjnych wynikających z tych zobowiązań wyniosła w roku 2007 po­nad 65 mld zł. Kwoty te przeznaczone są głównie na inwestycje umożliwiające zwiększenie i unowo­cześnienie produkcji oraz modernizację wytwarzania produktów z uwzględnieniem niekorzystnego od­działywania na środowisko. W tym kontekście podkreślić należy, że w opinii badanych sprywatyzo­wanych przedsiębiorstw woj. lubelskiego, w największym stopniu o zwiększeniu ich konkurencyjno­ści przesądziły właśnie działania z zakresu głębokiej restrukturyzacji produktowej. (abstrakt oryginalny)

Privatization is not limited only to changes in the legal form and status of state enterprises, but it is the starting point for real economic changes. Enterprises which underwent capital and direct privatization adapt very fast to the market economy environment, showing good operational efficiency, as well as strong investment and strategic activity. The total value of investment commitments amounted to over 65 mld zl. That investment is used to increase and modernize production as well to modernize products taking environmental requirements into consideration. In the opinion of the enter­prises under research, better competitiveness of these enterprises was the effect of activities such as deep product restructuring. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Penc J.: Innowacje i zmiany w firmie. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
  2. Poznańska K.: Innowacyjność jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. W: Red. L. Nieżurawski. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Wydawnictwo Apis, Olsz­tyn 2002.
  3. Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej. Red. M. Bałtowski. PWN, Warszawa 2002.
  4. Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. TNOiK, Toruń 2002.
  5. Dane Departamentu Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu