BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerna-Grygiel Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Finansowanie rozwoju kapitału ludzkiego
Financial Aspect of the Human Capital Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 613-621, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Inwestowanie w kapitał ludzki, Zasoby ludzkie
Human capital, Investments in human capital, Human resources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojęcie kapitału ludzkiego w obszarze ekonomii oznacza przede wszystkim zasób wiedzy i umiejętności ludzi, mierzonych poziomem i jakością posiadanego wykształcenia. Charakterystyczną cechą gospodarek wysoko rozwiniętych w globalnej gospodarce opartej na wiedzy jest inwestowanie w kapitał ludzki. Gospodarka oparta na wiedzy wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji, dlatego też inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego mogą stanowić istotne narzędzie umożliwiające uzyskanie przewagi kon­kurencyjnej przedsiębiorstwa. Zatem kluczowym zagadnieniem staje się ustalenie miar dotyczących kapitału ludzkiego oraz motywów ich stosowania. W pracy przedstawiono wybrane metody i modele przydatne przy określaniu wartości inwestycji w kapitał ludzki w przedsiębiorstwie, a także podjęto próbę oceny ich efektywności. Dla obecnych potrzeb strategicznych ustalenie wartości kapitału ludzkiego może przyczynić się do trafności decyzji związanych z doskonaleniem kadr, mobilności pracowników oraz wzajemnego od­działywania na bieżącą działalność gospodarczą. Istotne znaczenie kapitału ludzkiego w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa wyma­ga dalszego postępu w dziedzinie szacowania wartości zasobów ludzkich, zarówno w ujęciu teoretycz­nym, jak i praktycznym. Istnieje konieczność dalszych badań nad metodami i modelami szacowania wartości, a także nad ich konsekwencjami w praktyce. (abstrakt oryginalny)

Human capital in economics means first of all people's knowledge and skills measured against the level and quality of their education. The characteristic features of high- developed economy is human capital investment. Economy based on knowledge demands regular training, so the human capital investment can be an eflFective index of enterprise development. It is crucial to establish measurements to measure this resource and their application motives. In this elaborate there have been presented selected meth- ods and models used in companies when estimating value of investment in human capital. For current strategic needs a proper evaluation of human capital value may contribute to right decisions on trainings to improve staffs, employees mobility and interaction with current economic activity. Crucial importance of human capital in a process of company value forming needs further progress in area of human resources value estimation, both in theoretic approach and practical. There is a need of further researches over methods and models of value evaluation as well as their practical consequences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bontis N.: Intellectual Capital: an Exploratory Study that Develops Measures and Models. "Manage­ment Decisions" 1998, vol. 36, nr 2, za: Urbanek I.: Wycena aktywów niematerialnych przed­siębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 2. Dess G., Picken J., Beyond Produktivity: How Leading Companies Achieve Superior Performance by Leveraging Their Human Capital, American Management Association .New York, za: I. Urba­nek: Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 3. Gorlach K.: Rozwój obszarów wiejskich, problemy i perspektywy, Warszawa 2004, s. 136-137, za: M. Moskal, Zasoby ludzkie, a jakość życia na obszarach wiejskich Małopolski - koncepcja ba­dań, Wieś i Rolnictwo 1, Warszawa 2006.
 4. Grodzicki J: Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 5. Human Capital Index: Human Capital as a Lead Indicator of Shareholder Value. Watson Wyatt, Wa­shington 2002, za: I. Urbanek: Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Polskie Wy­dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 6. Intellectual Capital Accounts - Reporting and Managing Intellectual Capital. Danish Agency for Tra­de and Industry, Danish Trade and Industry Development Council 1998, www.efs.dk/publikationer/engvidenregn/, za: I. Urbanek: Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Pol­skie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 7. Juchnowicz M.: Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. Warszawa 2007.
 8. Kłodziński M.: Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. IRWiR PAN, War­szawa 2006.
 9. Korzeniewicz W.: Zarządzanie wiedzą w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Studia i Pra­ce, WNEiZ US, nr 7, Szczecin 2008.
 10. McKenzie P., Ferrier F.: Looking Ahead: An Enterprise Information and Self-evaluation Kit, paper presented on: International Symposium Measuring and Reporting Intellectual Capital: Experien- ces, Issues and Prospects, OECD, Amserdam, June 1999, za: I. Urbanek: Wycena aktywów nie­materialnych przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 11. Skyrme D., Amidon D.: New Measures ofSuccess. "Joumal of Business Strategy" 1998, vol. 19, nr 1, za: I. Urbanek: Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Eko­nomiczne, Warszawa 2008.
 12. Szacowanie wartości zasobów ludzkich. CFO. Magazyn Finansistów, 1 grudnia 2004.
 13. Urbanek I.: Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 14. Welfe Wł.: Gospodarka oparta na wiedzy. PWE, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu