BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Luczyszyn Andrzej (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Innowacje społeczne jako determinanta rozwoju lokalnego
Social Innovations as a Determinant of Local Development
Źródło
Biblioteka Regionalisty, 2012, nr 12, s. 73-82, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Rozwój lokalny, Społeczeństwo, Innowacje społeczne
Innovations, Local development, Society, Social innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne problemy globalizacyjne wymuszają procesy wzmacniania skali lokalnej i regionalnej, a wielu przedstawicieli nauki zajmujących się sprawami rozwoju lokalnego i regionalnego wskazuje na nowe zjawisko, określane mianem glokalizacji. To umacnianie wymaga jednak budowania stałej przewagi konkurencyjnej lokalnych gospodarek poprzez system innowacji, nazywany często społecznym. W tych warunkach pożądana wydaje się każda nowa inicjatywa w przekroju lokalnym, eksponująca jej społeczną istotę. Poszukiwanie nowatorskich sposobów osiągania specyficznych celów poprzez nowe formy organizacyjne, przepisy, jak również nowy styl życia, staje się niezbędne w warunkach zachodzących zmian, rozwój lokalny bowiem - w dowolnym wymiarze - musi gwarantować poprawę warunków życia osób, grup społecznych, środowisk. Działania takie nierzadko prowadzą do zwiększania umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów z różnych dziedzin życia. (abstrakt oryginalny)

Contemporary problems of globalization necessitate the processes of strengthening on the local and regional scale and many scientists who deal with local and regional development point to a new phenomenon called glocalisation. This strengthening, however, requires building a constant competitive advantage of local economies through innovation system which is often called as social one. Under these circumstances, any new initiative in the local section exposing its social meaning, seems to be very desirable. The search for innovative ways to achieve the specific objectives through the new organizational forms, regulations, as well as a new way of life, becomes necessary in the conditions of these changes because the local development must guarantee the improvement of living standards of people, social groups and communities in any dimensions. Such activities often lead to increasing the abilities to diagnose and solve problems in various aspects of life. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachnik K., Innowacyjność jako jeden z kluczowych elementów polityki Unii Europejskiej, [w:] Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2006.
 2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 3. Bogacz T., Bryk-Swierzko E., Innowacyjność w kreowaniu wizji rozwoju miasta jako efekt korelacji nauki i gospodarki-na przykładzie strategii Wrocław w perspektywie 2020 Plus, [w:] Współdziałanie władz samorządowych uczelni i przedsiębiorstw w rozwoju lokalnym, red. L. Jakubów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 4. Domański R., Ewolucyjna gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 5. Drucker P.F., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2004.
 6. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 7. Klimowicz M., Innowacje społeczne jako serendypny efekt wzrostu wzrostu kapitału ludzkiego, [w:] Człowiek we współczesnej gospodarce globalnej, red. P. Grabowiec, M. Klimowicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 8. Korenik S., Dysproporcje w poziomie rozwoju regionów Polski. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 9. Łuczyszyn A., Przestrzeń innowacyjna w obszarze metropolitalnym na wybranym przykładzie - aspekt bezpieczeństwa, [w:] Innowacyjność w strategiach regionów Unii Europejskiej oraz Dolnego Śląska, Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, Prace Naukowe, Seria: Konferencje, nr 4/2006. Wrocław 2005.
 10. Parteka T., Czynniki innowacji w rozwoju regionalnym, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2003.
 11. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 12. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, DzU 2011, nr 152, poz. 897.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4461
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu