BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Obrębalski Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wspomaganie informacyjne samorządu terytorialnego - refleksje statystyczne
Informational Helping for Territorial Self-Government - Statistical Reflections
Źródło
Biblioteka Regionalisty, 2012, nr 12, s. 115-125, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Informacja, Samorząd terytorialny
Information, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawą sprawnego funkcjonowania każdej organizacji, w tym jednostki samorządu terytorialnego, jest m.in. posiadanie odpowiedniego zasobu informacji. Jednostki podsystemu obserwacyjnego (w tym służby statystyki publicznej) dostrzegają stan i zmiany zachodzące w skali jednostki terytorialnej, rejestrując je w różnych formach. W efekcie tych obserwacji powstaje zbiór informacji o stanie tej jednostki i jej poszczególnych elementów, wspomagający podejmowanie przez władze samorządowe decyzji. Znaczenie informacji w procesach decyzyjnych organów samorządu terytorialnego wyraźnie wzrasta. Staje się to także swoistego rodzaju wyzwaniem dla statystyki publicznej. (abstrakt oryginalny)

The base of efficient functioning of every organization, including a unit of territorial self-government, is among others, possession of suitable stock of information. The units of observation subsystem (including services of public statistics) notice state and changes happening in the scale of territorial unit registering them in different forms. As an effect of these observations, a set of information about state of unit and its individual elements is formed. It helps in taking a decision by self-government authorities. The meaning of information in decision processes of organs of territorial self-government grows distinctly. It also becomes a kind of challenge for public statistics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
  2. Obrębalski M., Bank Danych Lokalnych a potrzeby informacyjne samorządu terytorialnego, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - diagnozy i perspektywy, red. S. Dolata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1997.
  3. Obrębalski M., Potrzeby informacyjne samorządu terytorialnego - wyzwanie dla statystyki publicznej, [w:] Statystyka w badaniach społecznych, red. S. Ostasiewicz, J. Paradysz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1142, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  4. Obrębalski M., Problemy informacyjne i metodyczne ocen stanu gmin, "Wiadomości Statystyczne" 1996, nr 9.
  5. Obrębalski M., Rola statystyki publicznej w procesach decyzyjnych na szczeblu lokalnym, [w:] Rola sektora publicznego w procesach wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 767, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
  6. Obrębalski M., Statystyka publiczna jako źródło wspierania decyzyjnego władz lokalnych, [w:] Decyzje strategiczne w gospodarce regionalnej, red. R. Krupski, E. Tyszkiewicz, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 1996.
  7. Obrębalski M., Strahl D., Potrzeby informacyjne biznesu w świetle badań ankietowych, [w:] Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
  8. Oleński J., Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2003.
  9. Quality in the European statistical system - the way forward, European Communities - Eurostat, Luxembourg 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4461
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu