BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burgoński Piotr (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Europeizacja polskiej polityki równościowej i antydyskryminacyjnej
Europeanization of Polish Equality and Anti-discrimination Policies
Źródło
Przegląd Europejski, 2012, nr 2, s. 145-167
Słowa kluczowe
Europeizacja, Dyskryminacja, Regulacje prawne
Europeanisation, Discrimination, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamikę procesu europeizacji polskiego prawa i polityki równościowej oraz antydyskryminacyjnej wyznaczyły momenty, w których Polska przystąpiła do europejskich organizacji oraz cykle polityki krajowej. Adopcja europejskich standardów równościowych i antydyskryminacyjnych pozostaje w Polsce w dużej mierze formalna i stanowi wyraz racjonalnego wyboru, w mniejszym zaś stopniu polega na internalizacji przez elity polityczne i społeczeństwo wartości transmitowanych z poziomu europejskiego. Europeizacja funkcjonalna została w dużym stopniu wymuszona przez formalne mechanizmy stosowane przez europejskie instytucje. Nie wychodzi ona poza to, co nakazują instytucje ponadnarodowe. Ponadto pojawiają się problemy z przestrzeganiem już formalnie przyjętych norm równościowych. Dostrzega się niski poziom szacunku dla tego prawa i brak tradycji prawniczej w jego zakresie. Niekiedy europeizacja w badanym obszarze jest traktowana jako zasób, który umożliwia redystrybucję władzy. Efektem europeizacji jest zwiększenie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego. Do innych barier procesu europeizacji w zakresie prawa i polityki równościowej w Polsce należy zaliczyć możliwości finansowe państwa oraz słabo zorganizowany interes społeczny. Od strony państwa polskiego brakuje gotowości do stworzenia instytucjonalnych i finansowych fundamentów dla aktywizacji obywateli, a także włączenia aktorów niepaństwowych do procesu stanowienia prawa i tworzenia polityki. (abstrakt oryginalny)

The dynamics of Europeanization of the Polish law, equality policy and antidiscrimination law has been shaped by Poland's accession to the European Union and political cycles at the national level. Adaptation of the EU equality and non-discrimination standards in Poland is rather formal and a matter of rational choice than the result of internalization of European norms and values by the political elites and society. Functional Europeanization is largely forced by the legal mechanisms used by the European institutions. Very often it does not go beyond requirements of the supranational institutions. In addition, there is a problem of compliance with actually accepted equality standards, little respect for the law, and lack of legal tradition in this field. Sometimes Europeanization is treated as a resource which allows for the redistribution of power. The side-effect of Europeanization of the equality and antidiscrimination policy is mobilization of civil society. There are also other barriers to the effective Europeanization: state financial capacity, poorly organized social interest, the lack of readiness of the Polish state to create the institutional and financial foundations for the involvement of citizens, and the lack of inclusion of non-state actors in policy-making process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Börzel T.A., Risse T., When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic Change, "European Integration online Papers" (EIoP) 2000, nr 15, http://eiop.or.at/eiop/texte/2000-015a.htm, (28.02.2011).
 2. Buras P., Pomorska K., Europeizacja - nowe podejście analityczne w studiach nad polityka zagraniczną, "Stosunki Międzynarodowe" 2008, nr 3-4.
 3. Djordjevic O., The Limits of Europeanization 'From Without': Is There an EU-Driven Democratization Process in Serbia?, "UNISCI Discussion Papers" 2008, nr 18, s. 84, http://www.ucm.es/info/unisci/revistas/UNISCI%20DP%2018%20-%20DJORDJEVIC.pdf, (29.03.2011).
 4. Firlit-Fesnak G., Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Ewolucja celów i instrumentów działania, Warszawa 2005.
 5. Graff A., Równość jako gadżet, "Gazeta Wyborcza", 20.09.2011.
 6. Graff A., Unijna polityka równości płci - założenia i kontrowersje, http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/090806_unijna_polityka_rownosci_plci_pl.htm, (28.02.2011).
 7. Grosse T., Trzy nurty europeizacji: geopolityka - demokratyzacja - modernizacja, [w:] Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja, konsolidacja, europeizacja, E. Nowak, R. Riedel (red.), Lublin 2010.
 8. Howell K.E., Europeanization, policy transfer, convergence and lesson-drawing: Case studies of UK and German financial services regulation, "Journal of Banking Regulation" 2005, nr 4.
 9. Kędziora K., Śmiszek K., Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu, Warszawa 2010.
 10. Kędziora K., Śmiszek K., Zima M., Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa 2009, http://www.ptpa.org.pl/images/publikacje/ raport_pdf.pdf, (04.04.2011).
 11. Klaus W., Wencel K., Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce 2009 r., Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, s. 2, http://www.interwencjaprawna.pl/docs/ARE-709-raport-dyskryminacja-2009.pdf, (01.04.2011).
 12. Krizsan A., From formal adoption to enforcement. Post-accession shifts in EU impact on Hungary in the equality policy field, [w:] Post-accession compliance in the EU's new member states, F. Schimmelfennig, F. Trauner (red.), "European Integration online Papers" (EIoP), Special Issue 2, 2009, vol. 13, art. 22, s. 4, http://eiop.or.at/eiop/texte/2009-022a.htm, (01.03.2011).
 13. Mieńkowska-Norkiene R., Metodologiczne wyzwania badania polityki równościowej w Unii Europejskiej, "Przegląd Europejski" 2010, nr 1.
 14. Radaelli C., The Europeanization of Public Policy, [w:] The Policy of Europeanization, K. Featherstone, C. Radaelli (red.), Oxford 2003.
 15. Riedel R., Podejścia i teorie w badaniach nad europeizacją, [w:] Europeizacja - mechanizmy, wymiary, efekty, A. Pacześniak, R. Riedel (red.), Oslo-Toruń-Wrocław 2010.
 16. Sadurski W., Nie bójmy się Karty praw podstawowych, za: http://archiwum.rp.pl/artykul/722576_Nie_bojmy_sie_Karty_praw_podstawowych.html, (23.07.2007).
 17. Siedlecka E., Dyskryminacja ma się, niestety dobrze, "Gazeta Wyborcza", 12.12.2011.
 18. Siedlecka E., Rasa nad chorobą, "Gazeta Wyborcza", 06-07.06.2012.
 19. Skrzypiec R., Europeizacja trzeciego sektora w Polsce na tle pozostałych państw Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Europeizacja - mechanizmy, wymiary, efekty, A. Pacześniak, R. Riedel (red.), Oslo-Toruń-Wrocław 2010.
 20. Versluis E., van Keulen M., Stephenson P., Analyzing the European Union Policy process, Hampshire 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu