BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawasz Danuta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Lokalne programy rewitalizacji wobec problemów mieszkaniowych miasta - przykład Łodzi
Local Programmes of Revitalisation with Regards to City's Housing Problems - Case of Łódź
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 215, s. 7-26, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Wybrane aspekty zarządzania i gospodarowania w sektorze publicznym
Słowa kluczowe
Rewitalizacja miasta, Miasto, Polityka mieszkaniowa
City revitalization, City, Housing policy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Wraz ze wzrostem poziomu zamożności miejskich społeczności zmienia się stosunek mieszkańców do domów mieszkalnych i samych mieszkań. Coraz większego znaczenia nabiera samo miejsce zamieszkania. Z tego punktu widzenia przestrzeń miasta oceniana jest pod kątem jej atrakcyjności. Działki, domy mieszkalne, zlokalizowane w pobliżu terenów zielonych, rekreacyjnych, a jednocześnie stosunkowo dobrze skomunikowane z centralną częścią miasta, są szczególnie atrakcyjne. Sąsiedztwo w szerokim ujęciu także decyduje o atrakcyjności lokalizacji. Popyt na mieszkania rezydencjalne (domy wolno stojące, domy szeregowe, apartamenty itp.) w "dobrej dzielnicy" wzrasta. Rewitalizacja centralnie położonych części miasta jest także szansą na wprowadzenie do śródmieścia rezydencjalnej zabudowy mieszkaniowej. Preferencje miejskiej społeczności, co do miejsca i warunków zamieszkania, są oczywiście uzależnione od wielu czynników, takich chociażby jak: poziom zamożności, liczba i wiek dzieci w rodzinie, miejsce pracy, zawód, miejsce zamieszkania najbliższej rodziny. Zawsze jednak w każdym mieście mieszkania budowane lub modernizowane w centrum, mimo iż ich cena jest wyższa niż w innych dzielnicach, znajdują nabywców. Przebudowa, modernizacja fragmentów miasta rozpoczyna kolejny etap jego rozwoju. (fragment tekstu)

The transformation in the social, economic, spatial and environmental dimension is also reflected in the situation of Polish cities. The presented article takes up an issue of multi-dimensional transformation of urban space through revitalisation projects. The state of physical development of a city - in particular of its downtown areas - is often a significant barrier to its dynamic development. It is often necessary to practically reconstruct the whole neighbourhoods. This paper presents the process of revitalisation in the spatial, economic, social, environmental, communication, aesthetics and functional dimensions while outlining the objectives and effects of such changes in a city. The general assumptions of the programme of revitalisation of Łódź -PROREVITA - have also been presented, with most emphasis placed on housing issues. The example of Łódź has been used to present the effects with regards to improving the housing resources through revitalisation projects. The role of Social Construction Associations in the process of systematic reconstruction of urban space has also been outlined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Billert A., Klasyczne programy rewitalizacji w Niemczech, "Urbanista" 2006, nr 6, s. 24.
 2. htpp://www.fr.org.pl/client/show_section.php (1 kwietnia 2005 r.).
 3. Sikora D., Turała M., Rewitalizacja jak instrument determinujący funkcje przestrzeni publicznej w miastach poprzemysłowych - przykład Łodzi, Wydaw. UŁ, Łódź 2005.
 4. Pancewicz A., Rewitalizacja miejskich poprzemysłowych terenów nadrzecznych, "Biuletyn KPZK PAN" 2005, z. 216.
 5. Pająk K., Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, Wydaw. AE, Poznań 2005, s. 184.
 6. Marszał T., Funkcje obszaru metropolitalnego Łodzi, [w:] K. Bald, Т. Markowski (red.). Obszar metropolitalny Łodzi - wyzwania i problemy, "Biuletyn KPZK PAN" 2005, z. 215.
 7. Załuski D., Rewitalizacja śródmiejskich terenów poprzemysłowych jako szansa odnowy miast polskich, [w:] T. Markowski (red.), Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, "Biuletyn KPZK PAN" 2004, z. 211.
 8. Broszkiewicz R., Podstawy gospodarki miejskiej, Wydaw. AE im. Oskara Langego, Wroclaw 1997.
 9. Stawasz D., Rola i znaczenie infrastruktury technicznej w rozwoju regionu, [w:] D. Stawasz (red.), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Wydaw. UŁ, Łódź 2004.
 10. Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbait (GTZ) Gmbh, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miasta, Warszawa 2003, s. 8.
 11. Kot J., Stawasz D., Wskazanie strategicznych kierunków rozwoju systemu drogowego oraz komunalnego budownictwa mieszkaniowego w Łodzi, [w:] D. Stawasz (red.), Infrastruktura techniczna a rozwój miasta, Wy daw. UŁ, Łódź 2005.
 12. Liszewski S., Markowski T., Pawłowski K., Wesołowski J., Wojnarowska A., Uproszczony lokalny program rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004-2006, maszynopis powielony. Łódź 2004.
 13. Studium inwentaryzacji urbanistycznej i demograficznej wybranych fragmentów Śródmieścia Łodzi przygotowanego przez zespół S. Liszewskiego, projekt opracowany na potrzeby programu PROREVITA, maszynopis powielony, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu