BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hońko Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zasada ostrożności a kapitał własny w świetle regulacji rachunkowości
Implementation of Prudence Rule in Scope of Ownership Capital in the Light of National and International Regulations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 10, s. 75-86, Rys., tab., bibliogr. poz. 11
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Kapitał własny, Przedsiębiorstwo
Accounting, Ownership capital, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Informacje prezentowane w sprawozdaniach finansowych powinny być wiarygodne. Pojęcie wiarygodności nie wynika wprost z przepisów ustawy o rachunkowości', ale zostało wymienione w założeniach koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości jako jedna z cech jakościowych informacji^. Ostrożność, w świetle tych założeń, polega na rozważnym szacowaniu wartości w warunkach niepewności w taki sposób, aby aktywa i przychody nie zostały zawyżone, a zobowiązania i koszty zaniżone. Zapewnienie wiarygodności informacji polega zatem na realizacji zasady ostrożnej wyceny w odniesieniu do aktywów, zobowiązań oraz kapitałów własnych. Oddziaływanie tej zasady powoduje jednoczesne zmiany w strukturze aktywów i pasywów. W opracowaniu skoncentrowano się na analizie zasady ostrożności w zakresie kapitałów własnych. (abstrakt oryginalny)

The article presents influence of prudence rule on redaction and valuation of ownership capitals. Two aspects of this rule was distinguished: creating capital reserve, - conservative setting of financial performance. Presented considerations results from Polish balance law and International Accounting Standards, particularly: - conceptional assumptions, - International Accounting Standard no. 1, - International Accounting Standard no. 18. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Gmytrasiewicz M.; Rezerwy w księgacPi racfjunkowych. Tworzenie, wykorzystywanie, rozwiązywanie. Difin, Warszawa 2002.
 2. Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Racłiunkowość finansowa. Difin, Warszawa 2002.
 3. Gos W.: Ewidencja kapitałów, rezerw oraz rozliczeń miądzyokresowycłi przychodów. W: Vademecum samodzielnego księgowego. Red. W. Gos. Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2005.
 4. Gos W.: Zasada ostrożności w teorii i praktyce. "Rachunkowość" 2003, nr 7.
 5. Jarugowa A.: Ramy konceptualne. W: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości -podobieństwa i różnice. Red. A. Jarugowa. SKwP, Warszawa 2004.
 6. Kabalski R: MSR nr 18 "Przychody". W: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości -podobieństwa i różnice. Red. A. Jarugowa. SKwP, Warszawa 2004.
 7. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych".
 8. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 18 "Przychody".
 9. Swiderska G.K.: Kapitał fimdusz własny. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. W: Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Red. G.K. Swiderska. Difin, Warszawa 2003.
 10. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. DzU 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694 z późn.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu