BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drumlak Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Księgowy jako zawód zaufania publicznego
Bookkeeping, the Proffesion of the Public Trust
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 91-103, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zawody zaufania publicznego, Księgowy, Zaufanie, Kwalifikacje zawodowe, Etyka zawodowa
Professions of public trust, Accountant, Trust, Professional skills, Professional ethics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono charakterystykę zawodu księgowego w świetle wymo­gów stawianych zawodom zaufania publicznego. Autorka przedstawia przesłanki zali­czenia profesji do grupy zawodów zaufania publicznego. Obowiązujące Międzynaro­dowe Standardy Edukacyjne dla zawodowych księgowych implikują określenie wymo­gów kwalifikacyjnych dla osób pragnących zawodowo zajmować się rachunkowością. Autorka wyraża pogląd o konieczności wprowadzenia w najbliższym czasie certyfikatów potwierdzających wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania prac księgo­wych. W artykule podkreślono również wagę zasad etycznego postępowania w global­nej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem zawodu księgowych. (abstrakt oryginalny)

In the article, bookkeeping has been compared with the typical professions of the public trust. The author is of the opinion, that bookkecping should also be treated as the profession of the public trust. The International Accounting Education Standards Board (lAESB) develops guidance to improve the standards of accountancy education around the world focusing on the elements of accreditation. In authors opinion there is a need to implcment in Poland accreditation system, which would help to certify bookkeepers' education, practical experience and professional competence that is required by the public interest. The role of ethics, honesty and integrity, lack of which would bring the bookkeeping profession into disrcpute, or breach public trust in the profession has been emphasized in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. CBOS Opinia społeczna na temat zawodów zaufania publicznego BS/73/2004 http://www.cbos.p1/SPISKOM.POL/2004/K 073^04.PDF.
 2. EQF zwiększy mobilność obywateli UE: http://www.euractiv.pl/gospodarka/artykul/ eqf-zwikszy-mobilno-obywateli-ue.
 3. Karmańska A.: Bezpieczeństwo biznesu, dylematy etyczne i profesjonalizm zawodu księgowego, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutr, red. T. Cebrowska, A. Klimek, R. Stępień. Zarząd Główny SKwP, Warszawa 2007.
 4. Kiziukiewicz T.: Problem standaryzacji wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Klimek, R. Stępień. Zarząd Główny SKwP, Warszawa 2007.
 5. Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. (DzU nr 42 z 2009r. poz. 341).
 6. Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości. SKwP, Warszawa 2007.
 7. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (DzU 2006.200.1471).
 8. Luty Z.: Dylematy zawodu księgowego, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Klimek, R. Stępień. Zarząd Główny SKwP, Warszawa 2007.
 9. Mazur Ł., Żuk R.: Zawody zaufania publicznego. Fiskus 08/2007, http://www. c-podatnik.pl/artykul/fiskus/12584/Zawody_zaufania_publicznego.html.
 10. Messner Z.: Kilka refleksji w roku Jubileuszu Stulecia Księgowych w Polsce, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, ji4tr, red. T. Cebrowska, A. Klimek, R. Stępień. Zarząd Główny SKwP, Warszawa 2007.
 11. Micherda B.: Zawód księgowego i biegłego rewidenta oraz organizacje zawodowe księgowych w świetle rozwoju rachunkowości i jej regulacji prawnych w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Klimek, R. Stępień. Zarząd Główny SKwP, Warszawa 2007.
 12. Rozporządzenie Min. Fin. Z 18 lipca 2002r. w sprawie uprawnień do usługowego pro­wadzenia ksiąg rachunkowych (DzU nr 120, poz. 1022 z późn. zm.).
 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU nr 265, poz. 2644).
 14. Sawicki K.: Wybrane kierunki rozwoju rachunkowości, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Klimek, R. Stępień. Zarząd Główny SKwP, Warszawa 2007.
 15. Słownik języka polskiego; zawód http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=zaw%F3d.
 16. Strelau J., Doliński D.: Psychologia. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008, tom 2.
 17. Ustawa o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. art. 45 (DzU nr 248, poz. 2104 z późn. zm.).
 18. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąga­nych przez osoby fizyczne z 20 listopada 1998 r. (DzU 2009.01.01).
 19. Wolny zawód http://pl.wikipedia.org/wiki/WoIny_zaw%C3%B3d.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu