BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warelis Alina (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Tytuł
Zmiana kapitałów samodzielnych publicznych ZOZ - skutki księgowe wejścia w życie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej
Change of Equity Capital of Independent Public Complex of Integrated Health Care Facilities (Accounting Implications of Amendments of Act on Mediacal Activity)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 239-247, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał, Rachunkowość, Usługi medyczne, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ)
Capital, Accounting, Medical services, Independent public health care facilities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
30 czerwca 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, która porządkuje problem ewidencji funduszu założycielskiego SP ZOZ. Zgodnie z nowelizacją wartość odpowiadająca niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, która zwiększyła przed 1 lipca 2011 r. (tj. datą wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej) fundusz założycielski SP ZOZ, podlega przeksięgowaniu na rozliczenia międzyokresowe przychodów. Przed wejściem w życie nowelizacji dotacje inwestycyjne i dary mające charakter aktywów trwałych odnoszone były na zwiększenie funduszu założycielskiego. Odpisy amortyzacyjne dokonywane od otrzymanych w formie darowizny środków trwałych oraz zakupionych z przedmiotowych dotacji odnoszone były w ciężar kosztów działalności operacyjnej i obciążały wynik finansowy SP ZOZ, przyczyniając się tym samym do generowania strat finansowych. (abstrakt oryginalny)

On 30 June 2012 amendments to the Act on medical activity became effective, which verify the problem of recording the initial equity capital of SP ZOZ. According to the amendments, the unamortized value corresponding to the initial value of assets received free of charge or financed from subsidies, which increased by 1 July 2011 (i.e. the date of entry into force of the Act on medical activity) the initial equity capital of the SP ZOZ, is subject to reclassification to deferred income. Before the amendments became effective, investment subsidies and gifts in the form of fixed assets were recognized as an increase in the initial capital. Depreciation deductions made on donations received in the form of fixed assets and purchased for specific subsidies were recognized as expenses and charged to operating costs of SP ZOZ, thus contributing to the generation of financial losses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (2002), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
  2. Komunikat w sprawie przeksięgowania z funduszu założycielskiego SP ZOZ na rozliczenia międzyokresowe przychodów, niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych, otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji przed 1 lipca 2011 r., w: www.mz.gov.pl (25.01.2013).
  3. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej (2008), red. M. Hass-Symotiuk, ODiDK, Gdańsk.
  4. Świerc Z. (2012), Księgowe skutki wejścia w życie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, "Rozliczenia księgowe działalności leczniczej" nr 9/9/wrzesień.
  5. Świerc Z. (2012), Problemy z przeksięgowaniem niezamortyzowanej części aktywów trwałych SP ZOZ, "Rozliczenia księgowe działalności leczniczej" nr 11/11/listopad.
  6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, DzU nr 112, poz. 654, z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, DzU 2012, poz. 742.
  8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DzU 2007, nr 14, poz. 89, z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu