BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubakowska Ksenia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Budżetowanie kosztów usług pocztowych w warunkach rachunku kosztów działań
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 75-85, Tab., bibliogr. poz. 6
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Budżetowanie, Koszty, Rachunek kosztów działań
Accounting, Budgeting, Costs, Activity Based Costing (ABC)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Usługi pocztowe są specyficzną formą działalności polegającej na świadczeniu usług o charakterze powszechnym. Dążenie do lepszej jakości usług po przystępnych cenach na konkurencyjnym rynku, spowodowało większe zainteresowanie operatorów krajowych kosztami usług pocztowych. Z uwagi na znaczny wzrost kosztów pośrednich w usługach pocztowych zaczęto rozważać możliwość wprowadzenia rachunku ABC w celu najbardziej adekwatnego przypisania kosztów do określonego produktu. Uznano, że zastosowanie metody ABC jako sposobu kalkulacji kosztów jest celowe, ponieważ koszty pośrednie Poczty Polskiej wykazują wysoki i rosnący udział w kosztach całkowitych. Wprowadzenie metody ABC dla usług pocztowych należy rozpocząć od wydzielenia zasobów, działań i nośników, a następnie powinny być określone zasady budżetowania kosztów. W rachunku ABC rozliczenie kosztów pośrednich i przypisanie ich na produkty odbywa się w kilku etapach. Przykładowe działania, mierniki działań i ich zasoby przedstawiono dla powszechnych usług pocztowych w zakresie przesyłek listowych zwykłych, poleconych, wartościowych. (abstrakt oryginalny)

The postał services are the specific business actiyity, which aim is to serve universal senfices. Aspiration to offer customers a betłer ąuality sen/ice at a reasonable price caused that more national operators started to be interested in postał services' costs. Due to significant increase of indirect costs in postał services, the possibility to introduce ABC (Activity-Based-Costing) method has been reconsidered. ABC method has been recognized as the most adeąuate to refer indirect costs to the product. Introducłion of ABC method for postał sen/ices should be started from detailing resources, activities and cosfs objects. In the next step, the rules of cost's budgeting should be specified. Referring indirect costs to the products in the ABC method is done in a several stages. The activities, measuring instruments and resources connected with offering postał sennces were presented in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Czubakowska K., Budżetowanie w controllingu, ODDBC, Gdańsk 2004
  2. Dyrektywa 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 10.06.2002 roku
  3. Piechota R., Budżetowanie kosztów działań, w: Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa, red. E.Nowak, ODDK, Gdańsk 2002
  4. Rachunkowość zarządcza, red. G.K Świderska, Pohext, Warszawa 1997
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z 24.12.2003 roku w sprawie sposobu podziału kosztów operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe (DzU nr 3, poz. 2327)
  6. Ustawa z l2.06.2003 roku Prawo pocztowe(Dz U nr 130, poz. 1188)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu