BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hońko Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wykorzystanie budżetowania do szacowania wartości użytkowej aktywów zgodnie z międzynarodowym standardem rachunkowości nr 36 "utrata wartości aktywów"
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 159-170, Tab., bibliogr. poz. 5
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Budżetowanie, Aktywa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting, Budgeting, Assets, International Accounting Standards (IAS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu Jest wskazanie możliwości wykorzystania budżetowania przy szacowaniu wartości użytkowej aktywów. Stosowanie tego parametru świadczy o prospektywnym podejściu do wyceny w rachunkowości, co potwierdza Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 36 "Utrata wartości aktywów". Podstawą szacowania przyszłych korzyści ekonomicznych powinien być aktualny budżet zatwierdzony przez kierownictwo. Zalecany w standardzie pięciolemi okres prognozowania przepływów pieniężnych umożliwia ocenę korzyści ekonomicznych związanych z wycenianym składnikiem aktywów. Jednak z drugiej strony tak długi horyzont czasowy powoduje konieczność okresowej weryfikacji przyjętych założeń. Analizując wymagania MSR nr 36 dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych oraz stopy dyskontowej można przypuszczać, że stosowany w przedsiębiorstwie system budżetowania nie jest wystarczającym źródłem informacji do szacowania wartości . użytkowej. Zdaniem autora, specyficzne zasady pomiarem przepływów pieniężnych określone w MSR nr 36, powodują konieczność konstruowania odrębnych budżetów, wyłącznie na potrzeby prospektywnej wyceny aktywów. (abstrakt oryginalny)

Financial statements users expect information about the level of futurę economic benefits from '.- :j the imested capital In order to provide such information, historical cost accounting is being replaced. Utility value is an example of prospective parameters of valuation, that allows to approximate book value of financial statement items to their current market value. The article is an attempt of analysing the possibilities of budgeting assets' utility value m context of Intemational Accounting Standard no. 36 "The impairmentof assets". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Gierusz J: Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2005.
  2. Spychalski G.: Zarys historii myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa - Łódź 1999.
  3. Walińska E.: Wycena w świetle znowelizowanej ustawy - korekty wartości wstępnej i ich skutki finansowe, w; T. Cebrowska, W. Dotkuś (red.): Problemy wyceny w rachunkowości. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 911, Wrocław 2001.
  4. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 36 "Utrata wartości aktywów".
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu