BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziadek Krzysztof (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Czynniki decydujące o wykorzystaniu informacji z systemu rachunkowości w zarządzaniu w świetle literatury zagranicznej
Determinants of Usefullness of Information from the Accounting System in Management in Light of The Foreign Literature
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 403-413, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Informacja, Zarządzanie
Accounting, Information, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - celem opracowania jest ukazanie czynników decydujących o wykorzystaniu informacji generowanych w systemach rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Metodologia badania - metodą badawczą przyjętą na potrzeby realizacji założonego celu jest metoda analizy literatury zagranicznej, prezentującej wnioski badawcze związane z problematyką użyteczności informacji generowanych przez pracowników działu rachunkowości do rozwiązywania problemów menedżerskich. Wynik - zidentyfikowano następujące czynniki decydujące o użyteczności informacji pochodzących z rachunkowości w zarządzanie: 1) spełnienie przez informacje wytworzone w rachunkowości określonych potrzeb informacyjnych i kryteriów jakościowych; 2) przyjęcie przez producentów informacji zarządczych roli "partnera biznesowego", wspomagającego menedżerów przy podejmowaniu decyzji; 3) odpowiednie umiejscowienie działu rachunkowości w strukturze zarządzania (pracownik rachunkowości powinien być bliżej procesów; użytkowników informacji); 4) brak możliwości fizycznej obserwacji postępów prac (kierownictwo wyższych szczebli znacznie częściej wykorzystuje informacje rachunkowe). Oryginalność/Wartość - rachunkowość pełni kluczową rolę w systemach informacyjnych przedsiębiorstw. W związku z tym, identyfikacja czynników decydujących o dopasowaniu danych przekazywanych przez pracowników rachunkowości finansowej i zarządczej do potrzeb informacyjnych menedżerów jest niezwykle istotna. Zaprezentowane wyniki badań autorów zagranicznych mogą stanowić bazę porównawczą oraz zachętę do przeprowadzenia tego typu badań w polskich przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of this paper is to show the factors influencing the usage of information generated in the accounting systems in business management. Design/Methodology/Approach - the research method adopted for the implementation of the mentioned objective is the method of analysis of foreign literature, presenting the research findings related to the issue of usefulness of the information, which is generated by the accounting department in order to solve managerial problems. Findings - the findings from the research include the following factors that affect the usefulness of the accouning information by managers: 1) the accounting information should meet the specified information needs and requirements of quality; 2) the adoption by accountants the role "business partner" who support managers in making decisions, 3) the appropriate location of the accounting department in management structure (accountatns should be closer to the operational processes; users of accounting information); 4) impossibility of physical observation of the work progress (higher-lever managers more often use the accounting data). Originality/Value - accounting system plays a crucial role in the company's information system. Therefore, it is essential to identify the factors which can help accounting informations meet the managers requirements. Presented foreign research findings could be use as a basis for comparison with the research conducted in Polish business units. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran W. (2011), Warunki funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 32, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 2. Hall M. (2010), Accounting Information and managerial work, "Accounting, Organizations and Society" nr 35.
 3. Drucker P. (2009), Zarządzanie w XXI wieku - wyzwania, MT Biznes, Warszawa.
 4. Hopper T.M. (1980), Role conflicts of management accountants and their position within organisation structures, "Accounting, Organizations and Society" Vol. 5, nr 5.
 5. Horngren Ch.T., Harrison Jr. W.T., Bamber L.S. (2005), Accounting, Prentice Hall, Inc,. New Jersey.
 6. McKinnon S.M., Bruns W.J, Jr (1992), The information mosaic, Harvard Business School Press.
 7. Pierce B., O'Dea T. (2003), Management accounting information and the needs of managers. Perceptions of managers and accountants compared, "The British Accounting Review" nr 35.
 8. Simon H.A., Kozmetsky G., Guetzkow H, Tyndall G. (1954), Centralization vs. Decentralization in organizing the controller's department, New York: The Controllership Foundation.
 9. Socea A.D. (2012), Managerial decision-making and financial accounting information, "Procedia - Social and Behavioral Sciences" nr 58.
 10. Tjosvold D., Poon M. (1998), Using and Valuing Accounting Information: Joint Decision Making Betweeen Accountants and Retail Managers, "Group Decision and Negotiation" nr 7.
 11. Wouters M., Verdaasdonk P. (2002), Supporting Management Decisions with Ex ante Accounting Information, "European Management Journal" Vol. 20, No. 1.
 12. Van der Veeken H.J.M., Wouters M.J.F. (2002), Using accounting information systems by operations managers in a project company, "Management Accounting Research" nr 13.
 13. Założenie koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (2011), w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu