BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Komisja Nadzoru Audytowego i Komitety Audytu nowymi organami zapewnienia rzetelności i wiarygodności sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłych rewidentów
The Audit Supervisory Board and Audit Committees as New Bodies Ensuring Fairness and Reliability of Financial Statements Examined by External Auditors
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 441-450, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Nadzór, Sprawozdanie finansowe, Audyt, Komitet audytu
Supervision, Financial statements, Audit, Audit committee
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany w zakresie auditingu, których celem jest za­pewnienie wysokiej jakości usług wykonywanych przez biegłych rewidentów oraz rzetelności i wiarygodności sprawozdań finansowych. Realizację tego celu powinno ułatwić ustanowienie organu nadzoru publicznego i komitetów audytu, tworzonych w jednostkach zainteresowania publicznego. Artykuł zawiera również próbę oceny relacji koszty/korzyści nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents changes in the area of auditing, which purpose is to ensure the high quality of services provided by extemal auditors as well as fairness and reliability of financial statements. Achieving such an aim should be facilitated by establishing the public supervisory body and audit committees in entities of public interest. The paper also contains a try at assessing the cost/benefit relation of the new law-organizational solutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 53, 15 grudnia 2002.
  2. Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowa­nych sprawozdań finansowych, zmieniająca Dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek i 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG w sprawie zatwierdzania osób odpowiedzialnych za dokonywanie ustawowych kon­troli dokumentów rachunkowych, Dz.Urz. UE z 9 czerwca 2006 r. L 157/87.
  3. Kassel R.L.: Qulitatssicherung undPeer Review, Prufung, 2001, H.7.
  4. Sawicki K.: Problemy nadzoru publicznego i wewnątrzkorporacyjnego, kontroli i weryfikacji prac biegłych rewidentów, w: Polska szkoła rachunkowości. Szkoła Głów­na Handlowa, Warszawa 2004.
  5. Smejda A..- Doroczna konferencja auditingu, "Rachunkowość - audytor", nr 1 (18), 2004.
  6. Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie i firmach audytorskich oraz o nadzo­rze pubUcznym, projekt rządowy z dnia 9 grudnia 2008 r. przesłany do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, niewydrukowany do dnia napisania artykułu.
  7. Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, DzU nr 31 z 2001 r., poz. 359. z póź. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu