BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Simpson Dorota (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Istota i konsekwencje ekonomiczne wypalenia zawodowego
The Essence and the Economic Consequences of Burn-out
Źródło
International Business and Global Economy, 2013, nr 32, s. 187-201, bibliogr. 26 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Wypalenie zawodowe, Stres psychologiczny
Professional burnout, Psychological stress
Uwagi
summ.
Abstrakt
W erze postindustrialnej, opartej na usługach i informatyzacji prawie wszystkich sfer życia jednostki, wiedza i umiejętności, głównie komunikacyjne oraz interpersonalne, a także elastyczność i mobilność pracowników nabrały szczególnego znaczenia. Nieustannie rosnący przepływ informacji, które muszą zostać przeanalizowane, i potrzeba stałego komunikowania się z otoczeniem wpływają na wydłużenie czasu pracy. Powszechność telefonii komórkowej i mobilnego Internetu sprawiają, że zakończenie dnia pracy ma dla wielu pracowników w zasadzie charakter iluzoryczny, z uwagi na wymóg dyspozycyjności, który coraz częściej odnaleźć można w publikowanych profilach poszukiwanych pracowników. Wzrost zaangażowania i zwiększony zakres obowiązków oraz odpowiedzialności nie znajduje jednak odzwierciedlenia w adekwatnie rosnących wynagrodzeniach, co w konsekwencji może prowadzić do powstania syndromu wypalenia zawodowego. Z uwagi na fakt, że zjawisko to zaczęło przybierać na sile, uznano, iż należy poznać istotę i przyczyny oraz wskazać sposoby zapobiegania mu. Aby osiągnąć tak sformułowany cel, przeprowadzono analizę wybranych pozycji polskiej i anglojęzycznej literatury przedmiotu oraz przestudiowano opisane przypadki syndromu wypalenia zawodowego, co w rezultacie pozwoliło na zastosowanie metody monograficznej.(abstrakt oryginalny)

In the postindustrial era, based on services and informatisation of all aspects of an individual's life, employees' knowledge and skills (preferably communication and interpersonal skills), their flexibility and mobility acquired a particular significance (importance). A permanent increase in the flow of information which has to be analysed, and the need of communication with others result in lenghtening of a working day. A universal use of mobile phones and mobile Internet cause that the end of a working day becomes illusory for many employees, because it is very common to find a requirement of evening and weekend availability in the candidate profiles published by employers. However, increasing involvement, duties, and responsibilities of employees do not result in an adequate (appropriate) rise of their salaries. The consequences of this process can lead to burnt-out syndrome. The phenomenon of the burnt-out syndrome becomes more and more common and that is why the purpose of the paper is to diagnose its essence, reasons, and to find the methods of its prevention. Literature studies and case study methods illustrating the burnt-out syndrome were utilised to achieve the aim of the paper, and the monographic method was used to present the results of the research.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler P., 2001, Market, Hierarchy, and Trust. The Knowledge Economy and the Future of Captalism, Organization Science, no. 12/2, s. 215-234.
 2. Aronson E., 2009, Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Bernstein A., 2008, Trudni współpracownicy, GWP, Gdańsk.
 4. Chrzanowska I., 2004, Wypalenie zawodowe nauczycieli a ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i uczniów o prawidłowym rozwoju na etapie szkoły podstawowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Delbridge R., 2007, HRM and Contemporary manufacturing [w:] The Oxford University Press Handbook of Human Resource Management, eds P. Boxall, J. Purcell, P. Wright, Oxford University Press, Oxford.
 6. Executive Excess, 2012, The CEO Hands in Uncle Sam's Pocket, http://www.ips-dc.org.fi- les/5126/ [dostęp: 19.04.2013].
 7. Fengler J., 2001, Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej, GWP, Gdańsk.
 8. Freudenberger H.J., 1974, Staff Burn-Out, Journal of Social Issues, vol. 30, issue 1, s. 1-7.
 9. Freudenberger H.J., North G., 1985, Women's Burnout. How to Spot It, How to Reverse It and How to Prevent It, Doubleday, New York.
 10. Greene G., 1960, A Burnt-Out Case, Heinemann, London.
 11. Grzegorzewska M.K., 2003, Stres w pracy nauczyciela, Kurier Pedagogiczny, grudzień.
 12. Grzegorzewska M.K., 2006, Stres w zawodzie nauczyciela. Specyfika, uwarunkowania i następstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 13. Hardt M., Negri A., 2000, Empire, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 14. Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., 2011, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, wyd. 3 zm., PWE, Warszawa.
 15. Iedema R., Rhodes C., Scheeres H., 2005, Presenting identity. Organizational change and immaterial labor, Journal of Organizational Change Management, vol. 18, s. 327-337.
 16. Kołodko G., 2013, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 17. Kostera M., 2010, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa.
 18. Maslach C., Leiter M., 2010, Pokonać wypalenie zawodowe. Sześć strategii poprawiania relacji z pracą, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 19. Maslach C., Leiter M., 2011, Prawda o wypaleniu zawodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Ogińska-Bulik N., 2006, Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła, konsekwencje, zapobieganuie, Difin, Warszawa.
 21. Pasquali V., Arides T., 2013, The Happiest Countries in the World, Global Finance, http://www. gfmag.com [dostęp: 17.07.2013].
 22. Reihold B.B., 1998, Toksyczna praca, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 23. Sekułowicz M., 2002, Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Przyczyny, symptomy, zapobieganie, przezwyciężanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 24. Sekułowicz M., 2005, Nauczyciele szkolnictwa specjalnego wobec zagrożenia wypaleniem zawodowym - analiza przypadków, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
 25. Sęk H. (red.), 2012, Wypalenie zawodowe, przyczyny, zapobieganie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 26. Szostak J., 2012, Wypalenie zawodowe wśród osób zajmujących się pomaganiem oraz proces ich psychoprofilaktyki, http://www.fidestratio.org.pl/files/plikipdf/szostak4.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu