BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Weronis Ewa (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Rynek usług forfaitingowych w Polsce
Forfaiting Services Market in Poland
Źródło
International Business and Global Economy, 2013, nr 32, s. 237-252, bibliogr. 43 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Forfaiting, Wierzytelności, Faktoring
Forfaiting, Liability, Factoring
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rynku usług forfaitingowych w Polsce, począwszy od wprowadzenia usługi forfaitingu do oferty przez instytucje działające na rynku polskim po obecne funkcjonowanie i określenie perspektyw rozwoju. Stosowanie forfaitingu umożliwia polskim eksporterom ekspansję na niedostępne wcześniej z różnych przyczyn rynki zbytu, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia obrotów i uzyskania nowych odbiorców. Finansowanie transakcji z wykorzystaniem forfaitingu może wpłynąć dodatnio na polski eksport i przyczynić się do zmniejszenia deficytu obrotów bieżących bilansu płatniczego. Dodatkowo Program KUKE Forfaiting pozwala zminimalizować ryzyko ponoszone przez banki w wyniku finansowania transakcji eksportowych przy zastosowaniu forfaitingu. Finansowanie inwestycji przez jednostki sektora finansów publicznych przy wykorzystaniu forfaitingu, chociaż odbiega od klasycznej definicji forfaitingu, może stanowić istotny element polskiego rynku usług forfaitingowych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt przejęcia przez instytucję finansującą ryzyka transakcji bez regresu do zbywcy wierzytelności. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the forfaiting market in Poland, from forfaiting services introduced to the offer by the institutions operating on the Polish market and the functioning and current term for development perspective. Using forfaiting enables Polish exporters to expand into markets previously inaccessible due to various reasons, which in turn leads to increased sales and acquiring new customers. Financing transactions using forfaiting can affect positively on Polish exports and help reduce the current account deficit of balance of payments. In addition, The Programme KUKE Forfaiting allows to minimize the risks incurred by banks as a result of the financing of export transactions using forfaiting. Financing of investments by public sector entities using forfaiting, though it differs from the classical definition of forfaiting, may be an important element of the Polish forfaiting market. Not without significance is the fact of acquisition of credit risk by the financing institution without recourse to the seller.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BNP Paribas, 2012, http://www.bnpparibas.pl/bankowosc-korporacyjna/forfaiting-dys- konto-naleznosci-terminowych.htm (dostęp: 12.10.2012).
 2. BPH, 2012a, http://www.bph.pl/pl/klienci_korporacyjni/finansowanie_handlu/dzialalnosc_ biezaca/forfaiting (dostęp: 12.10.2012).
 3. BPH, 2012b, http://www.bph.pl/repo/bphkorporacje/TOiP/TOiP_dla_Klient_w_Korpora- cyjnych_od_01.01.2012.pdf.
 4. BRE Bank, 2000, www.bresa.com.pl [dostęp: 04.05.2000].
 5. BRE Bank, 2012, http://brebank.pl/msp/finansowanie_transakcji_handlowych/forfaiting/ #warunki (dostęp: 12.10.2012).
 6. Bryła P., 1998, Dźwignia eksportu, Gazeta Bankowa, nr 16.
 7. BSK, 2000, www.bsk.com.pl [dostęp: 04.05.2000].
 8. BZ, 2000, www.bz.pl [dostęp: 04.05.2000].
 9. BZWBK, 2012, http://www.bzwbk.pl/_items/sid.firmy.bzwbk.pl/pdf/sid_toip_01_02_2012.pdf.
 10. Citibank, 2000, www.handlowy.com.pl [dostęp: 04.05.2000].
 11. Citibank, 2012 http://www.online.citibank.pl/cb/files/produkty_kredytowe.pdf.
 12. DF, 2013, Annual Report 2012, DF Deutsche Forfait AG, marzec.
 13. Filipiak E., 2001, Forfaiting jako forma finansowania działalności handlowej [w:] Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach współpracy międzynarodowej. Problemy rozwoju gospodarczego i wspótpracy międzynarodowej, funkcjonowanie rynków finansowych, organizacja i zarządzanie procesami gospodarczymi, mechanizmy i tendencje rozwoju w gospodarce polskiej, red. H. Treder, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 14. FIMBank, 2012, Annual report & financial statements 2012, FIMBank Group, http://www. fimbank.com/financial-information [dostęp: 03.07.2013].
 15. Forfaiting w Polsce, 2013, Miesięcznik Finansowy BANK, marzec 2013, http://finanse.wp.pl/ kat,6602,title,Forfaiting-w-Polsce,wid,15399524,wiadomosc.html#czytajdalej [dostęp: 18.04.2013].
 16. Galiński P., 2010, Forfaiting otwiera nowe możliwości finansowania inwestycji w samorządach, Serwis samorządowy, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/forfaiting-otwiera- nowe-mozliwosci-finansowania-inwestycji-w-samorzadach [dostęp: 25.03.2012].
 17. Gałka P., 2011, Forfaiting przy inwestycjach samorządowych, Rzeczpospolita, http://www. rp.pl/artykul/669812.html [dostęp: 25.03.2012].
 18. Gładysz B., Polewczak A., 2012, Forfaiting jako sposób finansowania samorządów, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, http://www.wspolnota.org.pl/artykul/13902, forfaiting-jako-spos%C3%B3b-finansowania-samorz%C4%85d%C3%B3w [dostęp: 25.03.2012].
 19. Heropolitańska I., Kawaler P., 1998, Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki (cesja, faktoring, dyskonto, forfaiting, sprzedaż publiczna i niepubliczna), Twigger S.A., Warszawa.
 20. ING, 2012a, http://www.ingbank.pl/przedsiebiorstwa-i-jst/finansowanie/pro-obs-i-fin-tran- sakcji-handlowych/produkty-dyskontowe#tab=1 [dostęp: 12.10.2012].
 21. ING, 2012b, http://www.ingbankpl/_fileserver/item/1005533 [dostęp: 12.10.2012].
 22. Kłobukowska J., 2011, Możliwości wykorzystania różnych form finansowania kapitałowego w zakładaniu i prowadzeniu firm spin off/out [w:] Spin off, spin out jako instrument budowania przedsiębiorczości akademickiej oraz stymulowania innowacyjności regionu, red. A. Balcerzak, M. Moszyński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń.
 23. Kruczalak K., 1997, Factoring i jego gospodarcze zastosowanie, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa.
 24. Kruczalak K., 1999, Umowy w obrocie handlowym krajowym i międzynarodowym, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa.
 25. KUKE, 2012, http://www.kuke.com.pl/program_kuke_forfaiting.php [dostęp: 12.10.2012].
 26. LFC, 1999, Interim Announcement 1999. Half-year Results, London Forfaiting Company, http://whl.financialexpress.net/investegate/articlePrint.aspx?id=199907210730567306H [dostęp: 13.04.2013].
 27. Marciniak-Neider D., 1996, Forfaiting w handlu zagranicznym, Materiały IV Konferencji Naukowej, Kraków.
 28. Mazurek J., 2007, Forfaiting. Płynność, poprawa, eliminacja, CFO Magazyn Finansistów, http:// cfo.cxo.pl/artykuly/55967/Forfaiting.plynnosc.poprawa.eliminacja.html [dostęp: 18.03. 2012].
 29. PBG, 2000, www.pbg.pl (dostęp: 04.05.2000).
 30. Pekao, 2012, http://www.pekao.com.pl/corporate/finansowanie_handlu/FCH/Forfaiting/ [dostęp: 12.10.2012].
 31. Pojnar G., 2011, Forfaiting poprawia płynność eksportera, Gazeta Prawna, kwiecień.
 32. Przedsiębiorczość w Polsce, 2012, Raport Ministerstwa Gospodarki, Warszawa.
 33. PZF, 2013a, http://www.faktoring.pl/files/informacje_prasowe/130114032343_komunikat_ prasowy_2012.pdf.
 34. PZF, 2013b, http://www.faktoring.pl/index.php?page=6 [dostęp: 02.07.2013].
 35. Rabobank, 2000, www.rabobank.com [dostęp: 04.05.2000].
 36. Raiffeisen, 2000, www.raiffeisen.pl [dostęp: 04.05.2000].
 37. Raiffeisen, 2012, www.raiffeisen.pl [dostęp: 12.10.2012].
 38. Rawa P., 1993a, Forfaiting, cz. I, Handel Zagraniczny, nr 7/8.
 39. Rawa P., 1993b, Forfaiting, cz. II, Handel Zagraniczny, nr 9.
 40. Szczepankowski P.J., 1998, Nowoczesne instrumenty zarządzania aktywami -faktoring, sekurytyzacja aktywów i leasing, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 41. The written word. Uniform Rules for Forfaiting, 2011, Trade & Forfaiting Review, http://www. tfreview.com/feature/legal-regulatory/feature-uniform-rules-forfaiting [dostęp: 13.04.2013].
 42. Tokaj-Krzewska A., 1999, Forfaiting, Difin, Warszawa.
 43. Uniform Rules on Forfaiting receive ICC blessing in Mexico, 2012, Trade & Forfaiting Review, http://www.tfreview.com/news/receivaMes-finance/uniform-rules-forfaiting-receive- icc-blessing-mexico [dostęp: 13.04.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu