BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik-Żołądek Monika (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Bieda pracujących. Zjawisko working poor w Polsce
Working Poor in Poland. Its Origins, Scope and Socio-economic Impact
Źródło
Studia BAS, 2013, nr 4 (36), s. 159-178, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Elastyczność rynku pracy, Zatrudnienie, Wynagrodzenie za pracę
Poverty, Labour market flexibility, Employment, Remuneration for work
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy. Jego celem jest przedstawienie problemów związanych z definiowaniem oraz pomiarem zjawiska biedy pracujących, naszkicowanie genezy i wybranych przyczyn working poor oraz opisanie skali problemu w Polsce. Analiza ma w założeniu stanowić inspirację do dyskusji na temat biedy wśród pracujących, może być także przyczynkiem do dalszych badań nad tą problematyką. Opracowanie oparte zostało na literaturze przedmiotu, ogólnodostępnych raportach GUS i CBOS oraz analizach danych statystycznych prezentowanych na stronach Eurostatu.(fragment tekstu)

The article looks at the question of a social phenomenon known as working poor, i.e. a category of people who remain below poverty line despite income earned from work. In the first section the issues related to definitions, measurement and origins of this phenomenon are covered. Next, the author explores the situation in the Polish labour market in the context of in-work poverty and presents international comparisons. In conclusion, the relation between working poverty and flexibility of labor market is discussed.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abucewicz M., Rekonstrukcja demokracji jako warunek ograniczenia wyzysku - próba teoretycznego ujęcia, "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" 2012, nr 13.
 2. Bukowski M., Magda I., Zatrudnienie w Polsce. Ubóstwo a praca, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.
 3. Bureau of Labor Statistics, A profile of Working Poor, 2010, http://www.bls.gov/cps/ cpswp2010.pdf.
 4. Cornia G.A., Addison T., Kiiski S., Income Distribution Changes and Their Impact in the Post-Second World War Period [w:] Inequality, Growth, and Poverty in an Era of Liberalization and Globalization, A. Giovanni (red.), Oxford University Press, Oxford 2004.
 5. Daszkowski J., Obrazy wynagrodzeń i kosztów pracy w latach 1992-1999 w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
 6. Domański H., Struktura społeczna, Scholar, Warszawa 2007.
 7. Domański H., Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
 8. Domecka M., Mrozowicki A., Robotnicy i ludzie biznesu. Wzory karier zawodowych a zmiana społeczna w Polsce, "Przegląd Socjologii Jakościowej" 2008, t. IV, nr 1, http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/archive_pl.php.
 9. Eurostat, Income and living conditions, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ page/portal/statistics/search_database.
 10. Frieske K., Społeczna marginalność jako koszt systemowy [w:] Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, M. Jarosz (red.), ISP PAN, Warszawa 2008.
 11. Gazon J., Ani bezrobocie, ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji, tłum. K. Malaga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 12. Geremek B., Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia, Czytelnik, Warszawa 1989.
 13. Głąbicka K., Prekursorzy socjalnego wymiaru Europy, Politechnika Radomska, Radom 2010.
 14. Goldin C., Robert M.A., The Great Compression: The Wage Structure in the United States at Mid- Century, "The Quarterly Journal of Economics" 1992, Vol. 107, No. 1.
 15. In-work poverty in the EU, Publications Office of the European Union, Luksemburg 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_0FFPUB/KS-RA-10-015/EN/ KS-RA-10-015-EN.PDF.
 16. Konecki K., Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej, "Studia Socjologiczne" 1988, nr 1.
 17. Kozek W., Praca [w:] Encyklopedia socjologii, t. 3, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
 18. Kozek W., Rynek pracy w Polsce w perspektywie instytucjonalnej [w:] Ku integracji rozwoju człowieka i społeczeństwa, A. Barska, T. Michalczyk, M.S. Szczepański (red.), seria "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego", Katowice-Opole 2001.
 19. Kozek W., Kubisa J., Ostrowski P., Bliżej junk job niż working poor. Nisko kwalifikowana niskopłatna praca w usługach w Polsce, "Polityka Społeczna" 2005, nr 10.
 20. Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001.
 21. Kuźmicz E., Stasiowski J., Pracujący biedni. Komunikat z badań, CBOS, 2008, http:// www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_182_08.PDF.
 22. Kuźmicz E., Bieda pracujących, czyli working poor po polsku [w:] Oblicza biedy we współczesnej Polsce, Popow M. i in. (red.), Doktoranckie Koło Naukowe "Na Styku", Gdańsk 2011.
 23. Muster R., Elastyczne formy pracy w opiniach pracowników nieetatowych, "Opuscula Sociologica" 2012, nr 1.
 24. Muster R., Pracujący biedni na rynku pracy. Procesy uelastyczniania zatrudnienia a zjawisko pauperyzacji pracowników, "Studia Socjologiczne" 2012, nr 3.
 25. Muster R., Pracujący biedni na współczesnym rynku pracy - problemy definicyjne i próba analiza zjawiska, "Humanizacja Pracy" 2011, nr 5.
 26. Pena-Casas R., Latta M., Working Poor in the European Union. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Office for Official Publications of the European Communities, Luksemburg 2004.
 27. Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej. Pracujący według BAEL iNSP2002, GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML. htm?id=POJ-1452.htm.
 28. Ruggeri Laderchi C., Saith R., Stewart F., Does it matter that we don't agree on the definition of poverty? A comparison of four approaches, "Oxford Development Studies" 2003, No. 31(3).
 29. Shildrick T. i in., Poverty and insecurity. Life in low-pay, no-pay Britain, Policy Press, Bristol 2012.
 30. Strauss A., Continual Permutations of Action, Aldine de Gruyter, Nowy Jork 1993.
 31. Stanaszek A., Bieda (z) pracy, czyli o biednych pracujących we współczesnym świecie, "Kultura i Społeczeństwo" 2004, nr 2.
 32. Standing G., The Precariat: The New Dangerous Class, Bloomsbury Academic, Londyn 2011.
 33. Strengmann-Kuhn W., Working Poor in Europe: A Partial Basic Income for Workers? 2002, http://www.basicincome.org/bien/pdf/2002Strengmann-Kuhn.pdf.
 34. Sulmicka M., Zarys metodologii badania ubóstwa, "Polityka Gospodarcza" 20012002, nr 5-6.
 35. Ubóstwo w Polsce w 2012 r. (na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych), GUS, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2012.pdf.
 36. Ubóstwo w Polsce w 2011 r. (na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych), GUS, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2011.pdf.
 37. Wójcik-Żołądek M., Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, "INFOS. Zagadnienia Społeczno-gospodarcze" 2012, nr 4 (118).
 38. Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Tarkowska E. (red.), Typografika, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu