BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zrobek Janusz (University of Lodz, Poland), Roszko Elżbieta (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Predicted Consequences of Integration with the EMU for Polish Transport Enterprises - Result of Empirical Research
Konsekwencje wejścia Polski do Unii Walutowo-Gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw transportowych
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2010, t. 241, s. 95-120, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Macroeconomic Aspects of European Integration
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Euro, Przedsiębiorstwo transportowe, Gospodarka magazynowa, Analiza zależności
Development potential, Economic and Monetary Union (EMU), Euro, Transport company, Inventory management, Dependency analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pogłębiająca się integracja europejska przejawia się w dążeniu do objęcia coraz nowych obszarów przez UGW. Podejmowane w tym celu działania są kolejnym etapem zacieśniania współpracy europejskiej, scalania Unii w jednolity organizm gospodarczy. Włączenie Polski w nurt integracji monetarnej stwarza możliwości przyspieszenia rozwoju różnych sfer działalności oraz zdynamizowania uczestnictwa na rynku europejskim. Jest to o tyle istotne dla sfery transportu w Polsce, gdyż odstaje ona zarówno pod względem technologicznym, jak i organizacyjnym, a zwłaszcza infrastrukturalnym od swoich odpowiedników w starych krajach unijnych. Transport powinien uzyskać pełniejszy dostęp do rozwoju, aby sprostać nasilającej się rywalizacji. Przystąpienie do UE, wkroczenie w warunki szczególnie zintensyfikowanej konkurencji wymaga wzmocnienia pozycji rynkowej firm transportowych. Stąd waga czynników sprzyjających ich aktywizacji. Celem oceny opinii przedsiębiorstw na temat wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty euro, autorzy przeprowadzili badanie empiryczne za pomocą elektronicznego kwestionariusza, rozsyłanego drogą mailową do przedsiębiorstw sektora transport i gospodarka magazynowa. Przeprowadzone badanie miało umożliwić analizę stosunku małych i średnich przedsiębiorstw działających w w/w sektorze wobec konsekwencji jakie wystąpią na polskim rynku po wejściu do Unii Gospodarczo-Walutowej. Szczególne zainteresowanie autorów badania wzbudziła analiza zależności pomiędzy integracją ekonomiczną a potencjałem rozwojowym przedsiębiorstw, a zwłaszcza ich działaniami proinnowacyjnymi. Studia literaturowe oraz wyniki dotychczasowych badań skłoniły do koncentracji badań empirycznych na następujących aspektach:
 • Rozwój przedsiębiorstw sektora transport i gospodarka magazynowa a opinia na temat wejścia do UWG
 • Otwartość międzynarodowa przedsiębiorstw transportowych a stosunek do wprowadzenia wspólnej waluty euro w Polsce
 • Spodziewane korzyści, jak i zagrożenia związane z wprowadzeniem euro w Polsce w opinii przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)


The investment policy in transport sector concerns first of all the level of a single company as well as the broad aspect of investment outlays incurred on transport infrastructure such as railways, inland waterways, short sea shipping and also intermodal operations. In order to facilitate the required changes Polish government with the support of the European institutions established priorities, objectives, special programmes, new initiatives and financial instruments to ensure better transport service, create multimodal transport corridors giving priority to freight and high speed network for the passengers. Thus, European transport policy is a tool and a chance for development of transport in Poland. Having in mind such a prevailing conditions the accession to the EMU might have significant impact on the transport sectors, which development is an important issue on the international arena. Polish accession to the Eurozone as indicated in numerous theoretical and empirical analysis will bring a lot of economic consequences. The most significant benefits are: reduction or even elimination of transaction costs, lower cost of acquiring capital which is necessary to finance investments, increase in value terms of national and foreign investments and also intensification of trade exchange. Especially the last two consequences may result in the increase in the economic growth when considering the long- term perspective. Poland's aspiration for a complete membership in the EU was a decision of a strategic meaning, whereas the assumed membership in the Economic and Monetary Union is in principle a consequence of that first fundamental decision. Accessing the European Union Poland undertook to carry into effect the most difficult stage of economic integration which is an obligation to accept euro and follow the directives of the common monetary policy. In the analysis of the consequences concerning Poland accession to the EMU authors pay special attention to which extent it will have meaning for enterprises operating in the transport and storage sector. In order to verify entrepreneurs' opinions on the euro introduction in Poland the authors conducted empirical research based on the tool of electronic questionnaire directed to transport and storage companies by e-mail. The objective of this research was to recognize attitudes of entrepreneurs of small and medium-sized companies concerning consequences of Poland's accession to the EMU. The detailed purpose of this research was the analysis of the interrelations between the economic integration issues and development potential of companies, especially their pro-innovative activities, rendering their services in transport and storage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus W., 2004, "Ocena korzyści z wejścia Polski do Unii Europejskiej w aspekcie wybranych czynników", Roczniki Naukowe, t. VII, zeszyt 4, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.
 2. CBRE, October 2008, "Market View. EMEA Industrial and Logistics".
 3. CBRE, Q3 2008, "Big Box Poland. Market View".
 4. Eurobarometer, 2008, "Introduction of the euro in the New Member States", Gallup Organization, sondaż nr 237, date of the survey, May, Publishing date, July.
 5. Gajewski P., Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., "Szanse i zagrożenia związane z przyjęciem euro przez Polskę w ujęciu regionalnym", Warszawa, 2008.
 6. Kuźmicz M., 2006, 100 mid zł na drogi, kolej, lotniska i środowisko. "Gazeta Wyborcza" nr 91, s. 24.
 7. Lutowski K., 2002, Problemy polityki kursowej w drodze Polski do członkostwa w Unii Europejskiej i Europejskiej Unii Gospodarczo Walutowej, w: Euro od A do Z, "Bank i Kredyt", NBP.
 8. Pieriegud J., 2003, Koncepcja paneuropejskiej sieci transportowej a procesy globalizacji i integracji europejskiej, [w:] Piecha K. (red), Integracja regionalna - kryzysy gospodarcze. SGH, Warszawa.
 9. K. Puchalska, Koszty dostosowawcze oraz korzyści z wprowadzenia euro dla sektora przedsiębiorstw niefinansowych, BISE, NBP, Warszawa 2008.
 10. Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy Euro, 2004, red. J. Borowski, NBP, Warszawa, s. 16.
 11. Schary P.B., Skjott-Larsen T., 2002, Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży. PWN, Warszawa
 12. Silvestro V., Jnuary 1998, Le compte a rebours de l'euro, "Revue du Marche commun et de l'Union europeenne", nr 414.
 13. Spiekermann K., Wegener M., 2006, The role of transport infrastructure for regional development in south-east Europe, "South-East Europe Review for Labour and Social Affairs", 1/2006
 14. Statistical Yearbook of the Republic of Poland from years 1995-2007, Central Statistical Office, Warsaw.
 15. Szeląg K., 2008, "Doświadczenia nowych państw członkowskich UE w zakresie praktycznych przygotowań do wprowadzenia euro do obiegu. Wnioski dla Polski" Ministerstwo Finansów, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/444
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu