BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisiel Roman (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Gierwiatowska Milena (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Functioning of the Polish Lag in the Context of the Leader Initiative
Funkcjonowanie polskich LGD w kontekście inicjatywy Leader
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2013, R. 12, nr 3, s. 39-50, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Program LEADER, Obszary wiejskie
Common Agricultural Policy (CAP), LEADER Programme, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zmiany w postrzeganiu obszarów wiejskich jedynie przez pryzmat rolnictwa stały się impulsem do powstania nowego kierunku we wspólnej polityce rolnej (WPR) Unii Europejskiej (UE). Powstała w 1991 r. inicjatywa Leader ma na celu aktywizowanie społeczności wiejskiej i racjonalne gospodarowanie zasobami lokalnymi. Jednostkami wcielającymi w życie podejście Leader są lokalne grupy działania (LGD), które przyjmują formę lokalnych, trój sektorowych porozumień (sektor społeczny, przedsiębiorcy, przedstawiciele władz). Wśród 44% LGD funkcjonujących w Polsce przeprowadzono badanie ankietowe, dzięki któremu poznano specyfikę i efekty ich pracy.(abstrakt oryginalny)

Changes in perception of the rural areas from the perspective of agriculture only gave the impulse for emergence of a new direction in the Common Agricultural Policy (CAP) of the European Union (EU). The Leader initiative established in 1991 aims at activating rural communities and rational local resources management. Local action groups (LAG) that assume the form of agreements of three local sectors (representatives of community, entrepreneurs and representatives of authorities) are the units implementing the Leader approach. The questionnaire based survey covering 44% of the LAGs operating in Poland was conducted. Thanks to that survey knowledge of the specificity and outcomes of their work was obtained.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biederman A., Kazior B., Serafin R., Szmigielski P., 2004. Building Partnerships. A Practical Manual. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków.
 2. Bielecka M.J., 2011. Partnerstwo terytorialne dla rozwoju regionalnego i lokalnego (Territorial partnership for regional and local development). Barometr Regionalny. Analizy i prognozy 4 (26), 45-52.
 3. Brodziński Z., 2011. Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego (Stimulating rural development at the local level based on example of the municipalities of Warmia and Mazury). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 4. Chevalier P., 2012. What effects does national regulation have on Leader Programming in EU-27? Wieś i Rolnictwo 3, 9-29.
 5. Duczkowska-Małysz K., 1998. Rolnictwo, wieś, państwo. Wokół interwencji państwa w sferę wsi i rolnictwa (Agriculture, village, state. Around the state intervention in the sphere of rural areas and agriculture). PWN, Warszawa.
 6. Furmankiewicz M., Stefańska J., 2010. Partnerstwa terytorialne jako sieci organizacyjne. Analiza powiązań w trzech wybranych lokalnych grupach działania w Polsce (Territorial partnerships as organizational networks. Analysis of linkages in three selected local action groups in Poland). Studia Regionalne i Lokalne 1 (39).
 7. Kisiel R., Babuchowska K., Marks-Bielska R., 2012. Gospodarstwa rolne Polski Wschodniej i skłonność ich właścicieli do inwestowania z wykorzystaniem instrumentów wspólnej polityki rolnej (Agricultural farms of Eastern Poland and propensity of their owners to invest using instruments of the common agricultural policy). PTE, Toruń.
 8. Kłodziński M., 2006. Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast (Activation of the socio-economic situation of rural areas and small towns). IRWiR PAN, Warszawa.
 9. McAlinden G., 2005. Partnerstwo na rzecz rozwoju regionalnego - w kontekście funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Partnership for regional development - in the context of the EU Structural Funds (in:) M. Kubisza (Ed.). Praca, kształcenie, partnerstwo. Zbiór opracowań powstałych w ramach realizacji programu Phare 2000 "Rozwój Zasobów Ludzkich" (Work, education, partnership. Collection of papers arising from the implementation of Phare 2000 "Development of Human Resources"). PARP, Warszawa, 128- 138.
 10. Moseley M.J. (Ed.), 2003. Local Partnerships for Rural Development. The European Experience. CABI Publishing, Wallington Oxon.
 11. Pestuszka S., 2012. Polityka regionalna Unii Europejskiej - cele, narzędzia, efekty (EU regional policy - goals, tools, effects). Difin, Warszawa.
 12. Serafin R., Kazior B., Jastrzębska A., 2005. Grupy partnerskie. Od idei do współdziałania - praktyczny przewodnik (Partner groups. From the idea to cooperation - a practical guide). Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków.
 13. Spychalski G., 2008. Ewolucja polityki Unii Europejskiej wobec wsi i rolnictwa w nowym okresie programowania (2007-2013) (Evolution of European Union policy towards agriculture and rural areas in the new programming period (2007-2013)). Acta Sei. Pol., Oeconomia 7 (3), 109-119.
 14. Wilkin J., 2007. Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich (Multifunctionality of agriculture and rural areas). Nowe Życie Gospodarcze. Dodatek Specjalny 21, 3-5.
 15. Wiśniewska J., 2011. Economic sustainability of agriculture - conceptions and indicators. Acta Sei. Pol., Oeconomia 10 (1), 119-137.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu