BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosicka-Gębska Małgorzata (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Gębski Jerzy (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Impact of Economic Crisis on Consumer Behaviour Towards Meat
Wpływ kryzysu gospodarczego na zachowania konsumentów wobec mięsa
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2013, R. 12, nr 3, s. 51-59, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Mięso, Zachowania konsumenta, Kryzys gospodarczy
Meat, Consumer behaviour, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys gospodarczy zapoczątkowany w 2008 roku ma wpływ na wiele sfer życia konsumentów i istotnie warunkuje ich zachowania związane z nabywaniem i konsumowaniem produktów, w tym produktów żywnościowych. Przykładem ważnego w diecie człowieka produktu jest mięso spożywane przez Polaków na poziomie ponad 75 kg na osobę rocznie, które z jednej strony ma odpowiednie walory odżywcze i spożywane jest przez konsumentów ze względu na tradycję, przyzwyczajenie i sprawianie przyjemności głównie przez odczuwanie pozytywnych wrażeń smakowych, ale z drugiej strony jest produktem drogim, którego spożycie ogranicza się lub poszukuje się tańszych zamienników w niekorzystnych ekonomicznie warunkach. Celem podjętych badań realizowanych w ramach projektu badawczego NCN w Krakowie pt. "Uwarunkowania wyboru i konsumpcji mięsa w Polsce - diagnoza i prognozy" była ocena wpływu kryzysu gospodarczego na zachowania konsumentów wobec mięsa. Przeprowadzona analiza statystyczna pozwoliła na stwierdzenie, że dla 18,1% badanych to właśnie kryzys gospodarczy przyczynił się do zmian w zakresie spożywania mięsa. Jak obliczono na podstawie 7-stopniowej skali ocen (gdzie: ocena 1 - brak jakichkolwiek zmian, a ocena 7 - zmiany o dużym natężeniu), w ostatnich kilku latach konsumenci zauważyli obniżenie poziomu spożycia mięsa ogółem (5,02), zwiększenie poziomu spożycia tańszych rodzajów mięs (4,85), zmniejszenie poziomu spożycia droższych rodzajów mięs (4,48), kupowanie jednorazowo mniejszych porcji mięsa niż to miało miejsce 2-5 lat temu (4,23). Zaczęto także bardziej zwracać uwagę na cenę kupowanego mięsa.(abstrakt oryginalny)

The economic crisis with its origin in 2008 has influenced many areas of consumer life. It also determines their behaviour related to purchasing and consuming products, including food products. An example of an important product in the human diet is meat consumed by the Poles at the level of more than 75 kg per person per year, which on one hand has adequate nutritional value and is consumed by the consumers because of the reasons related to a tradition, habits and pleasure, but on the other hand, it is an expensive product and therefore, in the time of the crisis, its consumption level is decreased and consumers look for cheaper alternatives. The aim of the research carried out within the framework of a NCN in Kraków research project "Determinants of selection and consumption of meat in Poland - diagnosis and forecasts" was to assess the impact of the economic crisis on consumers' behaviour towards meat. The statistical analysis led to the conclusion that for 18.1% of the respondents it was the economic crisis that contributed to the changes in the consumption of meat. As calculated based on the 7-point scale (where 1 rating - the lack of any changes, and evaluation of 7 - changes with high intensity) in the past few years, consumers have noticed reduce the level of total meat consumption (5.02), an increase in the level of consumption of cheaper types of meat (4.85), reducing consumption of more expensive meats (4.48), buying a one-off smaller portions of meat than it was 2-5 years ago (4.23). They also began to pay more attention to the price of buying.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec C, 2010. Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny (Consumption and the economic and social development). Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa.
 2. Czy Polacy bojąsię kryzysu? (Is Poles fear the crisis?), 2012. Komunikat z badań CBOS, BS/2/2012, styczeń (Communication CBOS, BS/2/2012, January).
 3. Drozdowicz-Bieć M., 2009. Wzrost w cieniu światowego kryzysu (Growth in the shadow of the global crisis). Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy (Regional Barometer. Analyses and Forecasts) 3 (17), 7-14.
 4. Frątczak-Rudnicka B., 2009. Konsumenci w gorszych czasach (Consumers in bad times). Marketing w Praktyce (Marketing in Practice) 4.
 5. Gawęcki J., Hryniewiecki L., 2003. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu (Human Nutrition. Basic science of nutrition). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Gutkowska K., Żakowska-Biemans S., Sajdakowska M., Kosicka-Gębska M., Wierzbicki J., 2011.
 7. Perception of beef attributes by Polish consumer as a factor determining demand for this food category. Acta Sei. Pol., Oeconomia 10 (4), 33-41.
 8. Kieżel E., Smyczek S. (Eds) 2011. Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego (Polish consumer behavior in terms of the economic crisis). Placet, Warszawa.
 9. Komisja Europejska przedstawiła nowe prognozy dla unijnego rynku mięsa w 2012 oraz 2013 roku (The European Commission presented new forecasts for the EU meat market in 2012 and 2013 years), http://ksow.pl/pl/rynki-rolne/news/entry/3582-komisja-europejska-przed-stawila-nowe-prognozy-d.html (Accessed 24.10.2012).
 10. Koniunktura gospodarcza w wybranych krajach w okresie kryzysu finansowego, 2011 (The economic situation in some countries during the financial crisis of 2011). Raport Ministerstwa Gospodarki. Departament Analiz i Prognoz, Warszawa, styczeń (Report of the Ministry of Economy. Analyses and Forecasting Department, Warsaw, January).
 11. Kryzys: reakcja i adaptacja (Crisis: response and adaptation). 2009. Sondaż TNS OBOP z dn. 2-5.04 (TNS survey dated 2-5.04).
 12. Layman D.K., Clifton P., Gannon M.C., Krauss R.M., Nuttall F.Q., 2008. Protein in optimal health: Heart disease and type 2 diabetes. American Journal of Clinical Nutrition 87, 1571--1575.
 13. Paddon-Jones D., Westman E., Mattes R.D., Wolfe R.R., Astrup A., 2008. Protein, weight management, and satiety. American Journal of Clinical Nutrition 87, 1558-1561.
 14. Pater R., Skica T, 2011. Skutki kryzysu gospodarczego lat 2007-2009 dla sfery realnej polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej (The effects of the economic crisis in 2007-2009 for the real sector of the Polish economy with the European Union). Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy (Regional Barometer. Analyses and Forecasts) 1 (23).
 15. Rozmus S., 2010. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania kryzysu na brytyjskim rynku mieszkaniowym. www.ae.katowice.pl/images/user/File/katedra_ekonomii/S.Rozmus_ Psychologiczne_i_spoleczne_uwarunkowania_kryzysu_na_brytyjskim_rynku_mieszka-niowymi.pdf (Psychological and sociological conditions of the crisis in the UK housing market). (Accessed 15.05.2010).
 16. Rynek rolny (Farmer's Market), 2009. IERiGŻ-PIB 7-8, Warszawa.
 17. Słaby T. (Ed.), 2009. Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy (Polish consumer reactions to the economic crisis). Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 18. Sobczyk G., 2013. Zachowania konsumenckie w warunkach kryzysu (na przykładzie województwa lubelskiego) (Consumer behavior in times of crisis (for example, Lublin Province)). Zeszyty Naukowe WSEI Seria: EKONOMIA (Scientific Papers Series WSEI: Economics) 6 (1), 323-345.
 19. Wagemakers J.J.M.F., Prynne C, Stephen A.M., Wadsworth M.E.J., 2009. Consumption of red or processed meat does not predict risk factors for coronary heart disease; results from a cohort of British adults in 1989 and 1999. European Journal of Clinical Nutrition 63 (3), 303-311.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu